Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "put" için arama:

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

put
ներգործական բայ, չէզոք բայ դնել, հաստատել, սահմանել, կարգել, հարցում ընել առաջարկել, առաջադրել, վերագրել, թելադրել, յառաջանալ, երթալ։
գոյական Սակարանի արտօնութիւն, շինական, հտպիտ, գնում, մղում, թղթախաղ մը, սակարանի ապսպրանք, հարկ, նեղութիւն։

PHRASES
to put about ընթացքը, ուղղութիւնը փոխել, դարձնել։
to put by մթերել, պահել, հեռացնել։
to put under ենթարկուիլ։ The city was put under martial law.
to put down տապալել, իջեցնել, վար առնել. գրկել։
to put forth ճամբայ ելլել, բողբոջիլ, ծլիլ, տարածել։
to put forward թելադրել, թեկնածու ներկայացնել։
to put heads together խորհրդակցիլ։
to put a child to bed մանուկը պառկեցնել։
to put a stop to դադրեցնել։
to put to death սպաննել։
to put in mind յիշեցնել։
to put to sleep քնացնել։
to put to torture խոշտանգել, չարչարել։
to put to flight փախցնել։
to put forward առաջարկել, թելադրել։
to put down a rebellion ըմբսոտութիւնը ճնշել, ճզմել։
to put up the price գինը բարձրացնել։
to put down the arms զէնքերը վար դնել։
to put for sale ծախու հանել։
to put in a word յանձնարարել, ի նպաստ խօսիլ։
to put through յարաբերութեան մէջ դնել։
put forth յայտարարուած։
to put in նաւահանգիստ մտնել։
to put off հեռացնել, ճամբել, հեռանալ, յետաձգել, մարել։
to put on հագնիլ, վրան դնել, յանձնառու ըլլալ. սխալեցնել։
to put out դուրս դնել, քշել, կրակը մարել, հրապարակել, շահու տալ։
to put up վեր վերցնել, հաստատել, օթեւանել։
to put up with թոյլատու գտնուիլ, համբերել, աչք գոցել, դիմանալ։
to stay put պատնէշի վրայ մնալ, դիրքը պահել։

Source: Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary English-Armenian. Beirut: G. Doniguian & Fils (1981): p. 1051 View page image
This electronic dictionary has been sponsored by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Association.