Dictionnaire Nouveau! Polices Français
Vérificateur d'orthographe arménien
téléchargez HySpell maintenant
Nayiri
Dictionnaire arménien avec vérification orthographique
arménien | arménien-anglais | anglais-arménien | arménien-français | français-arménien

 Dictionnaire Résultats 

Aussi la recherche pour "յետոյ" dans ces dictionnaires:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

յետոյ մակբայ Ետք, ապա:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 320։


ՅԵՏՈՅ մակբայ ետքը, վերջը, ապա։

PHRASES
հուսկ յետոյ ամենէն վերջը։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 352 View page image
Nouveau!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


ՅԵՏՈՅ (տո) ած. մկ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1556 View page image
Nouveau!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.