Dictionnaire Nouveau! Polices Français
Vérificateur d'orthographe arménien
téléchargez HySpell maintenant
Nayiri
Dictionnaire arménien avec vérification orthographique
arménien | arménien-anglais | anglais-arménien | arménien-français | français-arménien

 Dictionnaire Résultats 

Aussi la recherche pour "Տափարակ" dans ces dictionnaires:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

տափարակ ածական Հարթ (մակերես), տափակ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 452։


ՏԱՓԱՐԱԿ ածական Տե՛ս տափակ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 491 View page image
Nouveau!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՏԱՓԱՐԱԿ ի (աց) ած. գ

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2155 View page image
Nouveau!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.