Dictionnaire Nouveau! Polices Français
Vérificateur d'orthographe arménien
téléchargez HySpell maintenant
Nayiri
Dictionnaire arménien avec vérification orthographique
arménien | arménien-anglais | anglais-arménien | arménien-français | français-arménien

 Dictionnaire Résultats 

Aussi la recherche pour "արարք" dans ces dictionnaires:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

արարք գոյական Գործ, վարմունք:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 42։


ԱՐԱՐՔ գոյական
1. գործք։
2. ընթացք, վարքուբարք, գործելակերպ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 45 View page image
Nouveau!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԱՐԱՐՔ (րոց, յոգն.), քի, քներ գ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 278 View page image
Nouveau!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.