Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "letter" in these imaged dictionaries:

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Place names

Plant names

Specialized

Other

letter
գոյական նամակ, գիր, տառ. թուղթ։ Վարձու տուող. խափանող։
ներգործական բայ Գրատպել, գրանշել։

PHRASES
dead letter անտէր նամակ։
registered letter ապահովագրեալ նամակ։
an encyclical letter շրջաբերական նամակ։

Source: Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary English-Armenian. Beirut: G. Doniguian & Fils (1981): p. 779 View page image
This electronic dictionary has been sponsored by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Association.