Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "պարասրահ" in these imaged dictionaries:

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Plant names

պար noun Dance, dancing, ball.

PHRASES
աղուէսաքայլ պար Fox trot.
գեղջկական պար Slow waltz.
գինետան պար Public house dance.
զոյգքայլ պար Two steps.
թատերական պար Ballet.
խեղկատակ պար Pantaloon's dance, buffoonery.
մեղուաց պար Swarm of bees.
մեռելոց պար Dance of death.
սպանիական պար Saraband.
պար բռնել To dance, to leap, to hop.
պարի դպրոց Dancing school.
պարի ընկեր Partner at dancing.
պարի ուսուցիչ Dancing master.
պարասրահ, պարի սրահ Dancing room.

Source: Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970): p. 673 View page image
This electronic dictionary has been sponsored by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Association.

պարասրահ noun Dancing room.

Source: Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970): p. 675 View page image
This electronic dictionary has been sponsored by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Association.