Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "ՊԵՐՃՈՒԹԻՒՆ" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

ՊԵՐՃՈՒԹԻՒՆ գոյական
1. շքեղութիւն։
2. Տե՛ս Պերճանք։

PHRASES
սեթեւեթեալ պերճութիւն խօսքի՝ գրուածքի ճոռոմութիւն։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 424 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


ՊԵՐՃՈՒԹԻՒՆ գ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1858 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.