Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "տաք" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Modern to Classical Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

տաք ածական Ջերմ, կրակոտ:
տաք գոյական Տաքութիւն, տօթ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 452։տալ ներգործական բայ Փոխանցել, շնորհել, յանձնել, արտադրել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 445։


ՏԱՔ ածական, գոյական
1. ջերմ։
2. տաքութիւն, ջերմութիւն։

PHRASES
սաստիկ տաք շոգ, տապ, գոլ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 492 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


ՏԱՔ ի (ից) ած. գմկ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2156 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


Similar words
թագ
թակ
թաք
տակ