Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "գոյական" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

գոյական գոյական Անուն (քերականական):
գոյ գոյական Գոյութիւն ունեցող, էակ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 83։գոյութիւն գոյական Կայութիւն, ապրում, կեանք, էութիւն:
գոյացնել ներգործական բայ Ստեղծել, կայացնել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 84։


ԳՈՅԱԿԱՆ գոյական անուն (քերականական

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 87 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


ԳՈՅԱԿԱՆ ի (աց) ած.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 481 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւն.


Similar words
գոհական