Wörterbuch Neu! Schriftarten Über uns Deutsch
Armenische Rechtschreibprüfung
Erhalten HySpell
Nayiri
Armenisches Wörterbuch mit Rechtschreibung
Armenisch | Armenisch-Englisch | Englisch-Armenisch | Armenisch-Französisch | Französisch-Armenisch

 Wörterbuch Ergebnisse 

Auch für das Wort "դէմք" Suche in diesen Wörterbüchern:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

դէմք գոյական Երես, կերպարանք * անձ (քերականական) * անձնաւորութիւն:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 97։


ԴԷՄՔ գոյական
1. երես, կերպարանք, դիմագիծ։
2. երեւոյթ։
3. տեսք։
4. անձ, անձնաւորութիւն։

PHRASES
խոժոռ դէմք ժանիք։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 101 View page image
Neu!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԴԷՄՔ (դիմաց, Դէմ՚ի յոգն.), քի, քեր գ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 532 View page image
Neu!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ähnliche Wörter
դենք