Wörterbuch Neu! Schriftarten Über uns Deutsch
Armenische Rechtschreibprüfung
Erhalten HySpell
Nayiri
Armenisches Wörterbuch mit Rechtschreibung
Armenisch | Armenisch-Englisch | Englisch-Armenisch | Armenisch-Französisch | Französisch-Armenisch

 Wörterbuch Ergebnisse 

Auch für das Wort "տաք" Suche in diesen Wörterbüchern:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

տաք ածական Ջերմ, կրակոտ:
տաք գոյական Տաքութիւն, տօթ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 452։տալ ներգործական բայ Փոխանցել, շնորհել, յանձնել, արտադրել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 445։


ՏԱՔ ածական, գոյական
    1. ջերմ։
    2. տաքութիւն, ջերմութիւն։

Phrases
սաստիկ տաք շոգ, տապ, գոլ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 492 View page image
Neu!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՏԱՔ ի (ից) ածական գոյական մակբայ

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2156 View page image
Neu!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ähnliche Wörter
թագ
թակ
թաք
տակ