Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի

Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1836-1837։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։

Բովանդակութիւն / 2235

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՏՈՐ ԱՌԱՋԻՆ (Ա - Կ)
2
ԵՐԿՈՒ ԽՕՍՔ (ԵՊՀ Խմբագրական Հանձնաժողով)
3
Բնատիպ կողքը
5
ՆՈՒԷՐ
6
ՆԱԽԱԴՐՈՒՆՔ
7
Ա. ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՆԱԽԿԻՆ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ԱՅՆ Է ՄԵԾՆ ՄԽԻԹԱՐ ԱԲԲԱՅՀԱՅՐ։
8
Բ. ՅՕՐԻՆՈՒԱԾ ՆՈՐ ԲԱՌԱՐԱՆԻՍ
8
Գ. ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ ԳՈՐԾՈՅՍ
9
Դ. ՀԱՆՐԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ ԲՈՒՆ ՀԱՅԿԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ
10
Ե. ԽՏՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԵՆԻՑ ԵՒ ՄԱՏԵՆԱԳՐԱՑ, ՅՈՐՈՑ ՔԱՂԵՑԱՆ ԲԱՌՔ ԲԱՌԱՐԱՆԻՍ
10
Զ. ՑՈՒՑԱԿ ՄԱՏԵՆԻՑ ԵՒ ՄԱՏԵՆԱԳՐԱՑ, ԸՍՏ ԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆՑ՝ ԶՈՐ ՎԱՐԵՄՔ ՅԸՆԹԱՑՍ ԳՈՐԾՈՅՍ
11
ՀԱՄԱՌՕՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՔ
22
Ա
23
Բ
421
Գ
541
Դ
611
Ե
667
Զ
730
Է
780
Ը
782
Թ
810
Ժ
847
Ի
863
Լ
898
Խ
931
Ծ
1020
Կ
1051
ՀԱՏՈՐ ԵՐԿՐՈՐԴ (Հ-Ֆ)
1165
Բնատիպ կողքը
1167
Հ
1168
Ձ
1311
Ղ
1329
Ճ
1332
Մ
1354
Յ
1479
Ն
1549
Շ
1623
Ո
1668
Չ
1729
Պ
1749
Ջ
1834
Ռ
1847
Ս
1849
Վ
1936
Տ
2003
Ր
2069
Ց
2071
Ւ
2089
Փ
2090
Ք
2133
Օ
2186
Ֆ
2204
ՄՆԱՑՈՐԴՔ ԵՒ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
2205
ՄՆԱՑՈՐԴՔ ՆՈՐԱԳԻՒՏ ԲԱՌԻՑ ԵՒ ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆՑ ՅԱՒՈՒՐՍ ՏՊԱԳՐՈՒԹԵԱՆ Ի ՎԵՐ ԵՐԵՒԵԼՈՑ
2206
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԲԱՌՔ ԱՆՎԿԱՅՔ Ի ԳՐՈՑ ԱՌ ՄԵՋ ԵՂԵԼՈՑ
2225
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Նոր Բառգիրք Հայկազեան Լեզուի։ Հայր Գաբրիէլ Աւետիքեան, Հայր Խաչատուր Սիւրմէլեան, Հայր Մկրտիչ Աւգերեան։ Տպարան ի Սրբոյն Ղազարու, Վենետիկ, 1836-1837։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 60 բառարան եւ 1 գիրք։