Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 859 / 2394

Dictionary:
This page contains 40 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԼՕՊԿԵԼ Տե՛ս Լոպկել, ՊլոկելԼՕՊՊԱԶ Տե՛ս ԼոբպազԼՕՌ Տե՛ս Լոռ (2)ԼՕՌ, ԼՕՌԵՐ գ.ԼՕՌԱ, ԼՕՌԱՅ Տե՛ս ԼաւրաԼՕՌԱԲՈՅՍ (ույ) ած.ԼՕՌԱԴԵՂ գ.ԼՕՌԱՄԱՐԳ գ.ԼՕՌԱՄՐԳԻ Տե՛ս ՀապալասիԼՕՌԱՆԵՐԿ գ.ԼՕՌԱՍԵՐՄ գ.ԼՕՌԱՒԷՏ ած.ԼՕՏՕ գ.ԼՕՐ Տե՛ս ԼոռԼՕՐԴ Տե՛ս ԼորդԼՕՐԻԿ ած.ԼՕՐԿԵՐ ած.ԼՕՓ գ.ԼՕՔ Տե՛ս ԼոկոնԼՕՔՕ գ.ԼՖԵԼ Տե՛ս ԼվելԼՖԻԿ գ.Խ խ, խէ գ.ԽԱԲ (ի, ից) (արմ. Խաբել՚ի), գ.ԽԱԲ (խա̈պ) գ.ԽԱԲԱՆ ած.ԽԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ԽաբեբայութիւնԽԱԲԱՆՔ (նաց. յոգն.) գ.ԽԱԲԱՌԻԹ գ.ԽԱԲԱՐ գ.ԽԱԲԱՐԱՆ գ.ԽԱԲԱՐԱՐ ած. գ.ԽԱԲԱՐԲԶԱՆ (խաբար և բզել) ած.ԽԱԲԱՐԲԶԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ԽԱ՛ԲԱՐԴԱ միջ. գ.ԽԱԲԱՐՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՏեղեկութիւնԽԱԲԵԱՅ (բեա), (բէի, ից) ած.ԽԱԲԵԲԱԿԱՆ Տե՛ս ԽաբէականԽԱԲԵԲԱՅ (բա), ի (ից), (խաբել եւ բայ, բան) ած.ԽԱԲԵԲԱՅԱԿԱՆ (բայ-ա) ած.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).