Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 768 / 2394

Dictionary:
This page contains 55 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՕՇ Տե՛ս ԹոշԹՕՇԱԿ Տե՛ս ԹոշակԹՕՇԿԱՆԱԼ ացայ չբ.ԹՕՇԿՕՇԻԿ ած.ԹՕՇՄԵԼ, +ԹՕՇՄՏԵԼ եցայ Տե՛ս ԹօշնելԹՕՇՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼ անց. ձև + Թօշանալ՚իԹՕՇՆԵԼ (թօշայ?), թօշնեցայ չբ.ԹՕՇՆԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Թօշնել՚իԹՕՇՈՒՄՆ (շման) գ.ԹՕՊ ած.ԹՕՌ Տե՛ս ԹոռԹՕՌՉԻ Տե՛ս ԹոռչիԹՕՌՉԻՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ԹոռչիութիւնԹՕՍԵԼ (եցի) (փխկ. Թազել), Տե՛ս ԹազելԹՕՐԹՐԱԼ ացի չբ.ԹՕՓ գ. Տե՛ս Գունդ, Տե՛ս Խաղագնդակ, Տե՛ս Թնդանօթ, Տե՛ս Կունտ, գունտ (սայլի, ջրաղացի), ած. մկ.ԹՕՓԱԼ ած.ԹՕՓԱԼԱԽ Տե՛ս ԿիպերիսԹՕՓԼՏԵԼ եցի չբ.ԹՕՓՈՒԶ գ.ԹՕՓՓՈՒՇ գ.ԹՕ՜ՔՇ Տե՛ս Թո՜շ, Թո՜քշԹՖԼԵԼ եցի նբ.Ժ ժ, ժէ գ.ԺԱԺ (շարժ՚ից) գ.ԺԱԺ գ.ԺԱԺ ած.ԺԱԺ ԳԱԼ եկայ չբ.ԺԱԺ ԳՑԵԼ եցի նբ.ԺԱԺ ՏԱԼ տուի նբ.ԺԱԺԱԼ ացի չբ.ԺԱԺԱՀԱՐԵԼ եցի նբ.ԺԱԺԵԼ եցի նբ.ԺԱԺԵԼ եցայ կր. չբ.ԺԱԺՎԵԼ վեցի կր. չբ.ԺԱԺ-ԺԵԽ գ.ԺԱԺԻԿ գ.ԺԱԺԽԵԼ (եցայ) չբ.ԺԱԺԿԱՆ ած.ԺԱԺԿԼՏԵԼ Տե՛ս ԺաժկտելԺԱԺԿԼՏՈՒԱԾՔ Տե՛ս ԺաժկտուածքԺԱԺԿՏԵԼ (ժաժ-կը), եցայ չբ.ԺԱԺԿՏՈՒԱԾՔ (ժաժ-կը) գ.ԺԱԺԿՏՑՆԵԼ (ժաժ-կըտ), ցուցի անց. ձև Ժաժկտել՚իԺԱԺՄՈՒԿՔ յոգն. գ.ԺԱԺՄՈՒՆՔ գ.ԺԱԺՈՒՄՆ Տե՛ս ԺաժԺԱԺՈՒՄԱԺ ԳԱԼ (կրկն. Ժաժ՚ի), չբ.ԺԱԺՔ քի գ.ԺԱԽ Տե՛ս Բոխ, ԲոխիԺԱԽ գ.ԺԱԽ Տե՛ս ԺեխԺԱԽՆՈՑ Տե՛ս ԺեխնոցԺԱԽՈՒԿ գ.ԺԱԽՌ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).