Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 768 / 2394

Dictionary:
This page contains 55 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՕՇ
Տե՛ս Թոշ
ԹՕՇԱԿ
Տե՛ս Թոշակ
ԹՕՇԿԱՆԱԼ ացայԹՕՇԿՕՇԻԿԹՕՇՄԵԼ եցայ,
ԹՕՇՄՏԵԼ եցայ
Տե՛ս Թօշնել
ԹՕՇՆԱՑՈՒՑԱՆԵԼԹՕՇՆԵԼ (թօշայ?), թօշնեցայԹՕՇՆԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւԹՕՇՈՒՄՆ (շման)ԹՕՊԹՕՌ
Տե՛ս Թոռ
ԹՕՌՉԻ
Տե՛ս Թոռչի
ԹՕՌՉԻՈՒԹԻՒՆԹՕՍԵԼ (եցի)ԹՕՐԹՐԱԼ ացիԹՕՓԹՕՓԱԼԹՕՓԱԼԱԽ
Տե՛ս Կիպերիս
ԹՕՓԼՏԵԼ եցիԹՕՓՈՒԶԹՕՓՓՈՒՇԹՕ՜ՔՇ
Տե՛ս Թո՜շ, Թո՜քշ
ԹՖԼԵԼ եցիԺ ժ, ժէԺԱԺ (շարժ՚ից)ԺԱԺԺԱԺԺԱԺ ԳԱԼ եկայԺԱԺ ԳՑԵԼ եցիԺԱԺ ՏԱԼ տուիԺԱԺԱԼ ացիԺԱԺԱՀԱՐԵԼ եցիԺԱԺԵԼ եցիԺԱԺԵԼ եցայԺԱԺՎԵԼ վեցիԺԱԺ-ԺԵԽԺԱԺԻԿԺԱԺԽԵԼ (եցայ)ԺԱԺԿԱՆԺԱԺԿԼՏԵԼ
Տե՛ս Ժաժկտել
ԺԱԺԿԼՏՈՒԱԾՔԺԱԺԿՏԵԼ (ժաժ-կը), եցայԺԱԺԿՏՈՒԱԾՔ (ժաժ-կը)ԺԱԺԿՏՑՆԵԼ (ժաժ-կըտ), ցուցիԺԱԺՄՈՒԿՔԺԱԺՄՈՒՆՔԺԱԺՈՒՄՆ
Տե՛ս Ժաժ
ԺԱԺՈՒՄԱԺ ԳԱԼԺԱԺՔ քիԺԱԽ
Տե՛ս Բոխ, Բոխի
ԺԱԽԺԱԽ
Տե՛ս Ժեխ
ԺԱԽՆՈՑ
Տե՛ս Ժեխնոց
ԺԱԽՈՒԿԺԱԽՌGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).