Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 763 / 2394

Dictionary:
This page contains 48 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՌՉՆԱՀՄԱՅ Տե՛ս ՀաւահմայԹՌՉՆԱՀՄԱՅՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՀաւահմայութիւնԹՌՉՆԱՂԲ գ.ԹՌՉՆԱՃԱՆՃ գ.ԹՌՉՆԱՅԻՆ ած.ԹՌՉՆԱՎԱՃԱՌ ած. գ.ԹՌՉՆԱՎԱՆԴԱԿ գ.ԹՌՉՆԱՐԱՆ գ.ԹՌՉՆԱՓԵՏՈՒՐ ած. գԹՌՉՆԱՔԱՇՏ գ.ԹՌՉՆԱՔԱՐ գ.ԹՌՉՆԻԿ գ.ԹՌՉՆՈՐՍ (թըռչ-նորս) գ.ԹՌՉՆՈՐՍԱԿԱՆ ած.ԹՌՉՆՈՐՍՈՒԹԻՒՆ գ.ԹՌՉՈՒՄՆ (չման) գ.ԹՌՉՈՒՆ (չնոյ), ի ած. գ.ԹՌՉՏԵԼ (թըռ-չը) Տե՛ս ԹռչկոտելԹՌՉՏՈՒՆ (թըռ-չը) ած.ԹՌՉՏՈՒՔ (թըռ-չը) գ.ԹՌՊՌՏԱԼ Տե՛ս ԹրպրտալԹՌՊՌՏԱՑՆԵԼ Տե՛ս ԹրպրտացնելԹՌՊՌՏՈՐԻԿ ԳԱԼ Տե՛ս Թրպրտորիկ գալԹՌՌԱԼ ացի չբ.ԹՌՌԱԼԻ մկ.ԹՌՍԽԵԼ, +ԹՌՍԿԵԼ, +ԹՌՍՆԵԼ (թը-ռըս), եցայ չբ.ԹՌՍԽԵԼ, +ԹՌՍԿԵԼ, +ԹՌՍՆԵԼ եցի նբ.ԹՌՍԽՈՏԵԼ եցի նբ. Կրկնական ձեւ Թռսխել՚ի։ԹՌՍՈՒԿ ած.ԹՌՎԵՐՔ գ.ԹՌՎՌԱԼ, +ԹՌՎՌՏԱԼ, +ԹՌՎՏԱԼ, +ԹՌՎՌԿԱԼ ացի չբ.ԹՌՎՌԿԵԼ եցի չբ.ԹՌՎՌԱՆ ած.ԹՌՎՌԻԿ Տե՛ս ԹռիվռիԹՌՑՆԵԼ (թըռ-ցը), ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Թռչել՚իԹՌՓԵԼ եցի չբ.ԹՌՖԱՅԻ ԾԱՌ գ.ԹՍԱԼ (թը), ացի չբ.ԹՍԱՀՈՏ գ.ԹՍԱՆ Տե՛ս ԹստանԹՍԵԼ Տե՛ս ԹստելԹՍԹԸՍ ած.ԹՍԹՍԱԼ ացի չբ.ԹՍԹՍՈՑ գ.ԹՍԻԿ գ.ԹՍԼԱՆ Տե՛ս ԹստանԹՍԽԻ՜Տ միջ.ԹՍԿԵԼ եցայ չբ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).