Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 718 / 2394

Dictionary:
This page contains 55 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹԱՆՈՎ գ.ԹԱՆՈՏ ած.ԹԱՆՈՏԲԵՐԱՆ Տե՛ս ԹանբերանԹԱՆՉ գ. Տե՛ս ՀէմորրոյԹԱՆՉԱԿԱԼ ած.ԹԱՆՉԵԼ Տե՛ս ԹառանչելԹԱՆՉԵԼ եցայ չբ.ԹԱՆՉԻԿ ԳԱԼ, +ԹԱՆՉԻՆ ՏԱԼ չբ.ԹԱՆՉՈՑ գ.ԹԱՆՋՈՒՐ ած.ԹԱՆՍՈՒԽ ած.ԹԱՆՐԻՃ (ոյ) գ.ԹԱՆՑ նախդր.ԹԱՆՓՉՈՂ Տե՛ս ԹանբերանԹԱՆՔԱՇ ած.ԹԱՇԱՆՈՒՃ գ.ԹԱՇԿԵԼ, +ԹԱՇՔԵԼ եցայ չբ.ԹԱՇԿԷՆ, ԹԱՇԿԻՆԱԿ ի (աց) գ.ԹԱՇԿՈՒԿ, +ԹԱՇՔՈՒԿ ած.ԹԱՇՏ (թա̈շտ) գ.ԹԱՇՏ Տե՛ս ԴաշտԹԱՉԵԼ (եցի) նբ.ԹԱՉՈՒՄՆ (չման) գ.ԹԱՊԱԼԸ գ.ԹԱՊԱԼՈՒՄՆ Տե՛ս Թաւալումն, Տե՛ս ՏապալումնԹԱՊԸԼ-ԹԱՊԸԼ մկ.ԹԱՊԼԵԼ եցի, (Թաւալել՚ից) նբ.ԹԱՊԼՎԵԼ վեցի կր. չբ.ԹԱՊԼՈՎԻ ած. մկ.ԹԱՊԼՏԵԼ (պըլ), տեցի (յաճ. ձև Թապլել՚ի), նբ.ԹԱՊԼՏԵԼ եցայ չբ. Տե՛ս Թապլտվել, թապլտկելԹԱՊԼՏԿԵԼ, +ԹԱՊԼՏՎԵԼ չբ.ԹԱՊՈՒԹ Տե՛ս ԹափուտԹԱՊՈՒԼ Տե՛ս ՍիմակԹԱՌ գ.ԹԱՌ գ.ԹԱՌ գ.ԹԱՌԱԿ գ.ԹԱՌԱԿ սխալ գրչութիւն, փխկ. Շահթառակ։ Տե՛ս ՇահթառակԹԱՌԱԿԱՒՈՐ ած. գ.ԹԱՌԱԿԵԼ եցայ չբ.ԹԱՌԱՀԱՆ ած.ԹԱՌԱՄ ած.ԹԱՌԱՄԵԼ (եցի) նբ. Տե՛ս ԹառամեցնելԹԱՌԱՄԵԼ եցայ չբ.ԹԱՌԱՄԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Թառամել՚իԹԱՌԱՄԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛) անց. ձև Թառամել՚իԹԱՌԱՄՈՒԹԻՒՆ գ.ԹԱՌԱՄՈՒՄՆ (մման) գ.ԹԱՌԱՆԱՅ (նա) գ.ԹԱՌԱՆԵԼ եցի նբ.ԹԱՌԱՆՉ գ.ԹԱՌԱՆՉԱԿՈՒԼ ած.ԹԱՌԱՆՉԱՆՔ (անաց. յոգն.), քի, քներ գ.ԹԱՌԱՆՉԵԼ եցի չբ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).