Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 626 / 2394

Dictionary:
This page contains 51 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ԽՈՐՈԶԻԿ Տե՛ս ՅոպոպԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՑՈՐԵՆ Տե՛ս ԵգիպտացորենԵՐՋԱՆԻԿ (նկի, աց), ի ած.ԵՐՋԱՆԿԱԲԱՐ մկ.ԵՐՋԱՆԿԱԲԵՐ ած.ԵՐՋԱՆԿԱԳՈՒՄԱՐ ած.ԵՐՋԱՆԿԱԳՈՒՆԴ Տե՛ս ԵրջանկագումարԵՐՋԱՆԿԱԶԱՐՄ, ∗ԵՐՋԱՆԿԱԶԱՐՄԵԱՆ ած.ԵՐՋԱՆԿԱԿԱՆ ած.ԵՐՋԱՆԿԱԿՐՕՆ, ∗ԵՐՋԱՆԿԱՀԱՒԱՏ ած.ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ (կա-յի) ած.ԵՐՋԱՆԿԱՆԱԼ ացայ չբ.ԵՐՋԱՆԿԱՊԷՍ Տե՛ս ԵրջանկաբարԵՐՋԱՆԿԱՎԱՅՐ (վայրք) գ.ԵՐՋԱՆԿԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Երջանկանալ'իԵՐՋԱՆԿԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո) անց. ձև Երջանկանալ'իԵՐՋԱՆԿԱՒԷՏ ած.ԵՐՋԱՆԿԱՓԱՌ ած.ԵՐՋԱՆԿՈՒԹԻՒՆ գ.ԵՐՍԱՆԿ գ.ԵՐՏ գ.ԵՐՐ գ.ԵՐՐ թու. ած., գ.ԵՐՐ Փխկ. ԵրերԵՐՐԱԲՈՒՆ ած.ԵՐՐԱԴԱՐՁ ած.ԵՐՐԱԶԳԵԱՅ (գեա) Տե՛ս ԵրեքանձնեայԵՐՐԱԽՈՒՄԲ ած.ԵՐՐԱԿ, ԵՐՐԱԿԱՆ Տե՛ս ԵրրեակԵՐՐԱԿԻ ած. մկ.ԵՐՐԱՇԱՐԺ ած.ԵՐՐԵԱԿ (եկի, աց) ած. գ.ԵՐՐԵՐԳԵԼԻ ած.ԵՐՐԵՐՋԱՆԻԿ ած.ԵՐՐԻ ած.ԵՐՐԻՐ Տե՛ս ԵրիրԵՐՐՈՐԴ ի (աց կմ ից) ած. գ. մկ.ԵՐՐՈՐԴԱԲԱՐ մկ.ԵՐՐՈՐԴԱԹԻՒ ած.ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ (ի, աց) ած.ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ԵՐՐՈՐԴԵԱՆ ած.ԵՐՐՈՐԴԵԼ եցի նբ.ԵՐՐՈՐԴԵՑԻ ցու, ցիք կմ ցիներ ած. գ.ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ գ.ԵՐՐՕՐԵԱՅ (րեա) Տե՛ս ԵրեքօրեայԵՐՓ, ⊙ԵՐՓՆ (ի, իւ, փունք, փնից) գ.ԵՐՓՆԱԳԵՂ ած.ԵՐՓՆԱԳՈՅՆ, ⊙ԵՐՓՆԱԳՈՒՆԱԿ, ⊙ԵՐՓՆԱԳՈՒՆԵԱԼ ած.ԵՐՓՆԱԳՐԵԼ (եցի) նբ.ԵՐՓՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).