Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 570 / 2394

Dictionary:
This page contains 47 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԴՐՕՇԱԿ ի (աց) գ.ԴՐՕՇԱԿԱԶԱՐԴ ած.ԴՐՕՇԱԿԱԿԻՐ կրի, (աց) ած.ԴՐՕՇԱԿԻՐ կրի ած.ԴՐՕՇԱԿԻՑ ած.ԴՐՕՇԱՒՈՐ ած.ԴՐՕՇԵԱԼ (շելոյ, եալի, շելոց) ած. գ.ԴՐՕՇԵԱՅ (եա) ած. գ.ԴՐՕՇԵԼ (եցի) նբ.ԴՐՕՇՈՂՈՒԹԻՒՆ գ.ԴՐՕՇՈՒԱԾ (ոյ) գ.ԴՓՇԱՅ (շա) գ.ԴՓՇԱՆ գ.ԴՔԱՅ (քա) գ.ԴՔՍՈՒԹԻՒՆ գ.ԴՔՍՈՒՀԻ հու, հիք կմ հիներ գ.ԴՕ գ.ԴՕԴ գ.ԴՕԴԻԿ գ.ԴՕԴՈՅ (դո) Տե՛ս Դօդ'ի տակԴՕԴՕՇ ի (աց) գ.ԴՕԴՕՇԱՆՈՑ գ.ԴՕԴՕՇԱՔԱՐ գ.ԴՕԼ գ. Տե՛ս ԴոյլԴՕԼ գ.ԴՕԼՄԱ Տե՛ս Լիցք, լցմանԴՕՆՔԻՇՈՏԱԿԱՆ ած.ԴՕՆՔԻՇՈՏՈՒԹԻՒՆ գ.ԴՕՂ Տե՛ս ԴողԴՕՂԻԿ Տե՛ս ԴողիկԴՕՆ, +ԴՕՆԻԿ գ.ԴՕՇ գ. Տե՛ս ԿուրծքԴՕՇԱԲ Տե՛ս ՌուպԴՕՇԱԿ Տե՛ս ՆերքնակԴՕՍՏ Տե՛ս ԲարեկամԴՕՍՏԱՆԱԼ Տե՛ս ԲարեկամանալԴՕՍՏԱՔԱՆ գ.ԴՕՎԼԱԹ, ԴԷՕՎԼԱԹ գ.ԴՕՏ գ.ԴՕՐ գ.ԴՕՐԻՔՍ գ.ԴՕՐՄԷԼ մկ.ԴՕԿ Տե՛ս ԴոկԴՕՄԻՆՕ Տե՛ս ԴոմինօԴՕՑԵՆՏ Տե՛ս ԴոցենտԵ ե, եչ գ.ԵԱ շղկ. միջ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).