Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 503 / 2394

Dictionary:
This page contains 31 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԳՕՏԵՄԱՐՏԻԿ ած. գ.ԳՕՏԵՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆ գ.ԳՕՏԵՊԻՆԴ ած.ԳՕՏԵՊՆԴԵԼ եցի նբ.ԳՕՏԵՊՆԴՎԵԼ վեցի կր. չբ.ԳՕՏԵՏԵՂ Տե՛ս ԳօտկատեղԳՕՏԵՒԱԾ գ.ԳՕՏԵՒՈՐ ի (աց) ած.ԳՕՏԵՒՈՐԵԼ եցի նբ.ԳՕՏԵՒՈՐՎԵԼ վեցի կր. չբ.ԳՕՏԵՒՈՐՈՒԹԻՒՆ գ.ԳՕՏԷ... Տե՛ս Գօտե...ԳՕՏԷԱԾ ած.ԳՕՏԻ (ւոյ, տեաց կմ տւոց), տիի կմ տու գ.ԳՕՏԻԱԾՈՒ (ուի, աց) ած.ԳՕՏԻԱՑԵԱԼ անց. դերբ. + Գօտիանալ'իԳՕՏԻԿ գ.ԳՕՏԿԱԾԱԼ գ.ԳՕՏԿԱԿՈԽ գ.ԳՕՏԿԱՀԱՐ ած.ԳՕՏԿԱՏԵՂ գ.ԳՕՏԿԱՒՈՐ ած.ԳՕՏԿԱՓԱՅՏ գ.ԳՕՏՆԱՏԵՂ Տե՛ս ԳօտկատեղԳՕՏՆՓԱԹ (տըն) գ. Տե՛ս ԳօտկածալԴ դ, դա գ.Դ Դիմորոշ յօդ երկրորդ դէմքի Տե՛ս Ս (2)ԴԱ Գոյական ցուցական դերանուն երկրորդ դէմքի Տե՛ս ՍաԴԱԲԱՂ... Տե՛ս Խաղախորդ...ԴԱԲԱՂ գ.ԴԱԲԱՆՉԱ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).