Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 424 / 2394

Dictionary:
This page contains 48 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԲՕԹԱԼԻ, ԲՕԹԱԼԻՑ ած.ԲՕԹԱՏՈՒ ած.ԲՕԹԲԹԵԼ եցի կրկն. ձև Բօթել'ի, նբ.ԲՕԹԵԼ (եցի) նբ.ԲՕԹԵԼ (եցայ) կր. չբ.ԲՕԹԵԼ եցի նբ.ԲՕԼ ած.ԲՕԼԵԶՄՈՒՆՍ (Թւում է յոգն. հայցի.-ի ձև) գ.ԲՕԼԵԼ եցի չբ.ԲՕԼԹԱՅ ՏԱԼ (թա) չբ.ԲՕԽՕԼ Տե՛ս ԱրջապլոյԲՕՅ-ՍԿԱՈՒՏ գ.ԲՕՇ ած.ԲՕԲՕԼ Տե՛ս ԲոբոլԲՕԴ Տե՛ս ԲոդԲՕԺՕԺ Տե՛ս ԲոժոժԲՕԼՕՃ Տե՛ս ԲողոճԲՕՂՉԱՅ Տե՛ս ԲողչաԲՕՅ Տե՛ս ԲոյԲՕՅԿՕՏ Տե՛ս ԲոյկոտԲՕՇԱՅ Տե՛ս ԲոշայԲՕՍՏԱՆ Տե՛ս ԲոստանԲՕՐՍԱՅ Տե՛ս ԲորսայԳ գ, գիմ գ.ԳԱԲ ի գ.ԳԱԲ գ.ԳԱԲ Տե՛ս Կափ (3)ԳԱԲԱԱՍ, ∗ԳԱԲԱՅԱ գ.ԳԱԲԱՅ (բա) գ.ԳԱԲԱՆԱԿ գ.ԳԱԲԱՆՔ Տե՛ս ԽափանքԳԱԲԵՂԷՆ (ղինի, աց) գ.ԳԱԲԾԻԼ գ.ԳԱԲՈՍԱՅ, +ԳԱԲՈՍԻԿ, +ԳԱԲՈՒՍ գ.ԳԱԲՐԻԷԼ ի գ.ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ՓՈՂ գ.ԳԱԳԱԶ ԱՆԵԼ Տե՛ս Տայ անելԳԱԳԱԹ, ԳԱԳԱԹՆ (թան, թունք) գ.ԳԱԳԱԹՆԱԴԱՇ, ∗ԳԱԳԱԹՆԱԴԱՇՆ գ.ԳԱԳԱԹՆԱԿԷՏ գ.ԳԱԳԱԹՆԱՀԱՅԵԱՑ ած. գ.ԳԱԳԱԹՆԱՅԻՆ ած.ԳԱԳԱԹՆԱՆԱԼ (ացայ) չբ.ԳԱԳԱԹՆԱՒՈՐ ած.ԳԱԳԱԹՆՈՑ գ.ԳԱԳԱՇԵԼ (եցայ) չբ.ԳԱԳԱՇՈՏ ած.ԳԱԳԱՋԵԼ եցի չբ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).