Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2361 / 2394

Dictionary:
This page contains 29 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՔՕՌ Տե՛ս ԿոյրՔՕՌԱՆԱԼ Տե՛ս ԿուրանալՔՕՌԱՑՆԵԼ Տե՛ս ԿուրացնելՔՕՌՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ԿուրութիւնՔՕՍԱՅ (սա) Տե՛ս ՔոսայՔՕՐՓԱՅ (փա) ած.ՔՕՐՔՕՐԱՆ Տե՛ս ՈւրուրՔՕՓԱԿ գ.ՔՕՔ գ.ՔՕՔ ած.ՔՕՔԱՀԱՆ ԱՆԵԼ նբ.ՔՕՔԱՆԱԼ ացայ չբ.ՔՕՔԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձեւ Քօքանալ՚իՔՕՔԵԼ եցի նբ.ՔՕՔՈՒԹԻՒՆ գ.ՔՕՔՕԼՈՃ, +ՔՕՔՕՃ Տե՛ս ՔոքոճՔՖՐԵԼ եցի նբ.Օ, օ օ գ.Օ՜ միջ.ՕԱԶԻՍ Տե՛ս ՈվասիսՕԲԱԼ Տե՛ս ՀաւփալՕԲԱՅ (բա) գ.ՕԲԵԼԻՍԿ գ.ՕԲԵՐ ած.ՕԲԼԻԳԱՑԻԱ գ.ՕԲԼԻՏԵՐԱՑԻԱ գ.ՕԲՅԵԿՏ գ.ՕԲՅԵԿՏԻՎ ած. գ.ՕԲՅԵԿՏԻՎԻԶՄ, ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹԻՒՆ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).