Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2361 / 2394

Dictionary:
This page contains 26 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՔՕՌՔՕՍԱՅ (սա)ՔՕՐՓԱՅ (փա)ՔՕՐՔՕՐԱՆ
Տե՛ս Ուրուր
ՔՕՓԱԿ1. ՔՕՔ2. ՔՕՔ (արտասանվում է նաեւ քէօք)ՔՕՔԱՀԱՆ ԱՆԵԼՔՕՔԱՆԱԼ ացայՔՕՔԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւՔՕՔԵԼ եցիՔՕՔՈՒԹԻՒՆՔՕՔՕԼՈՃ,
ՔՕՔՕՃ
Տե՛ս Քոքոճ
ՔՖՐԵԼ եցիՕ օ,
օ օՕ՜ՕԱԶԻՍ
Տե՛ս Ովասիս
ՕԲԱԼ
Տե՛ս Հաւփալ
ՕԲԱՅ (բա)ՕԲԵԼԻՍԿՕԲԵՐՕԲԼԻԳԱՑԻԱՕԲԼԻՏԵՐԱՑԻԱՕԲՅԵԿՏՕԲՅԵԿՏԻՎՕԲՅԵԿՏԻՎԻԶՄ,
ՕԲՅԵԿՏԻՎՈՒԹԻՒՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).