Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1858 / 2394

Dictionary:
This page contains 67 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՊԵՐՃԱԲԱՆ ած.ՊԵՐՃԱԲԱՆԵԼ (եցի) ն. չբ.ՊԵՐՃԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԵՐՃԱԲԱՐ մկ.ՊԵՐՃԱԲԱՐՈՅ (րո) ած.ՊԵՐՃԱԳՈՅՆ (ույ) բաղդ. աստ. Պերճ'իՊԵՐՃԱԶԱՐԴ ած.ՊԵՐՃԱԶԳԵՍՏ ած.ՊԵՐՃԱԼԻ ած.ՊԵՐՃԱԽՕՍ Տե՛ս ՊերճաբանՊԵՐՃԱԽՕՍԵԼ Տե՛ս ՊերճաբանելՊԵՐՃԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ՊերճաբանութիւնՊԵՐՃԱԽՕՍՕՐԷՆ մկ.ՊԵՐՃԱԾԱՂԻԿ գ.ՊԵՐՃԱԿԱՆ ած.ՊԵՐՃԱՀՆՉԻՒՆ ած.ՊԵՐՃԱՁԱՅՆ (ի, ից) ած.ՊԵՐՃԱՆԱԼ ացայ չբ.ՊԵՐՃԱՆՔ (նաց, յոգն.) գ.ՊԵՐՃԱՇՈՒՔ ած.ՊԵՐՃԱՊԱՃՈՅՃ (ույ) ած.ՊԵՐՃԱՊԱՅԾԱՌ ած.ՊԵՐՃԱՊԱՏԻՒ ած.ՊԵՐՃԱՊՍԱԿ ած.ՊԵՐՃԱՍԷՐ ած.ՊԵՐՃԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԵՐՃԱՍՈՍՈՐԴ ած.ՊԵՐՃԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Պերճանալ'իՊԵՐՃԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛) անց. ձև Պերճանալ'իՊԵՐՃԱՓԱՅԼ, ՊԵՐՃԱՓԱՌ ած.ՊԵՐՃՈՒԹԻՒՆ գ.ՊԵՐՃՈՒՀԻ հու, հիք կմ հիներ գ.ՊԵՐՈԵՒԵՆԳԵՂԻՈՆ (րո-եւ․․․ գել) գ.ՊԵՐԵԶՈՏ, ⊙ՊԵՐՈԶ, ⊙ՊԵՐՈԶՈՏ գ.ՊԵՐՈԶԱԿ Տե՛ս ՓիրուզայՊԵՐՊԵՌ գ.ՊԵՐՊԵՌԵԼ (եցի) նբ.ՊԵՐՍԷԻ ԾԱՌ գ.ՊԵՒ գ.ՊԵՒԵԿՆԱԿԱՅԾԱԿ ած.ՊԵՒԵՍԿԻ աղաւաղված Պեւկէս'ից։ Տե՛ս ՊեւկէսՊԵՒԵՔԻ ած.ՊԵՒԿԷՍ, ∗ՊԵՒԿԷ գ. Տե՛ս ՇոճիՊԵՔՐՏՎԵԼ եցայ չբ.ՊԵՔՕԼ գ. ած.ՊԶԵԼ եցի չբ.ՊԶԶԱԼ Տե՛ս ՎզզալՊԶԶԱՆ Տե՛ս ՎզզանՊԶԶՈՑ գ. Տե՛ս ՎզզոցՊԶԼԻԿ Տե՛ս Պզտլիկ, ՊզտիկՊԶԿԱԼ Տե՛ս ՊղկալՊԶԿԵԼ եցայ չբ.ՊԶԿՈՏ ած.ՊԶՈԶ գ.ՊԶՈԶՎԵԼ վեցի չբ.ՊԶՈՏԻ գ.ՊԶՈՏՎԵԼ վեցի չբ.ՊԶՈՐ գ.ՊԶՈՐՎԵԼ վեցայ չբ.ՊԶՈՒԿ Տե՛ս ԲզուկՊԶՊԵԼ եցի չբ.ՊԶՊԶԱԼ (պըզ-պը), ացի (կրկն. ձև Պզզալ'ի), չբ. Տե՛ս Վզվզալ, ԲզբզալՊԶՊԶԱԼԻ մկ.ՊԶՊԶՈՑ Տե՛ս Վզվզոց, ԲզզոցՊԶՊԼՈՒԿ գ.ՊԶՏԱՑՆԵԼ ցուցի, ցո՛ւր նբ.ՊԶՏԻ, +ՊԶՏԻԿ Տե՛ս Պստիկ, ած. մկ. գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).