Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1797 / 2394

Dictionary:
This page contains 45 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՉՕԼ գ.ՉՕՃ ուղղելի Շոճ, Սոճ։ Տե՛ս Շոճ, ՍոճՉՕՊԱՆ Տե՛ս ՉօբանՉՕՐԻՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ գ.ՉՕՐՊԱՅ (պա) Տե՛ս ՇորվայՉՕՐՏԻԿ, ՉՈՐՏԻԿ գ.ՉՕՓ գ.ՉՕՓՈՒՌ, ՉՕՓՈՒՐ ած.ՉՕՓՈՒՌԱՆԱԼ ացայ չբ.ՉՕՓՈՒՌԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Չօփուռանալ'իՉՕՓՈՒՌՈՒԹԻՒՆ գ.ՉՕՓՉԻ գ.ՉՕՔԵԼ Տե՛ս ՉոքելՊ պէ գ.ՊԱ Տե՛ս ՊարոյկՊԱԳ գ. Տե՛ս ՊաչՊԱԳԱԶՐԵԼ եցայ կմ զրայ չբ.ՊԱԳԱՆԵԼ (պագի, պա՛գ) Տե՛ս ՊագնելՊԱԳԵԼ եցի Տե՛ս ՊագնելՊԱԳԻԿ գ.ՊԱԳՆԵԼ պագի, պա՛գ նբ.ՊԱԳՇՈՏ... Տե՛ս Պակշոտ...ՊԱԳՈՒԿ ած.ՊԱԳՎՈՐԵԼ, +ՊԱԳՎՏԵԼ, +ՊԱԳՏՎԵԼ եցայ չբ.ՊԱԴԵԼ եցայ Տե՛ս ՊատելՊԱԶԱԼ՚Տ Տե՛ս Բազալ՚տՊԱԶՈՒՔ Տե՛ս Պասուք, ՊասքեալՊԱԶՐՊԱՆՃ գ.ՊԱԹ գ.ՊԱԹԵԼ եցայ չբ.ՊԱԹԵԼ եցայ Տե՛ս ՊայթելՊԱԹԵՏԻԿ ած.ՊԱԹՈՍ, ՊԱՖՈՍ Տե՛ս Խանդավառութիւն, ՈգեւորութիւնՊԱԺԻՏ գ.ՊԱԼ գ. ածՊԱԼԱԺՈՐԵԼ եցի նբ.ՊԱԼԱԺՈՐԵԼ եցայ կմ եցի կրչբՊԱԼԱԺՈՐՎԵԼ վեցայ կրչբՊԱԼԱԽ գ.ՊԱԼԱՆԱՅ ԲՈՑ Տե՛ս ԲալանաբոցՊԱԼԱՆ-ՊԱԼԱՆ Տե՛ս Բալան-բալանՊԱԼԱՆՏՐԱԿ գ.ՊԱԼԱՊԱՆ ած.ՊԱԼԱՍԱՆ Տե՛ս ԲալասանՊԱԼԱՏ գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).