Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1332 / 2394

Dictionary:
This page contains 60 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՂԱՄԲԱՐԵԼ (եցի) նբ.ՂԱՄԲԱՐՈՒՄՆ (րման) գ.ՂԱՄԵԿԵԱԼ, ∗ՂԱՄԻԿԵԱԼ ած. մկ.ՂԱՄԻԿԷ գ.ՂԱՄԻՇ Տե՛ս ԵղէգՂԱՄԻՇԼՈՒԽ Տե՛ս ԵղեգնուտՂԱՄՂԱՅԵԱԼ ած.ՂԱՄՊԱՐ Տե՛ս ՂամբարՂԱՄՉԻ Տե՛ս ՄտրակՂԱՄՉԻԵԼ Տե՛ս ՄտրակելՂԱՄՉԻԿ գ.ՂԱՄՊԻԼ գ.ՂԱՅԲ ած.ՂԱՅԹԱՆ գ.ՂԱՅԹՐԱՆ Տե՛ս ԽմբրախոտՂԱՅԻՄ ած. մկ.ՂԱՅԻՄՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ անց. ձև Ղայիմնալ'իՂԱՅԻՇ գ.ՂԱՅԼԱՆ Տե՛ս ՆարգիլէՂԱՅՄԱԽ գ.ՂԱՅՍՈՒՄ Տե՛ս ԲարձուենիկՂԱՅՐԱԹ գ.ՂԱՅՖԱ Տե՛ս ՂահվէՂԱՅՖԷ Տե՛ս ՍուրճՂԱՅՖԱՋԻ Տե՛ս ՍրճավաճառՂԱՆ Տե՛ս ԽանՂԱՆ գ.ՂԱՆ Տե՛ս ԱրիւնՂԱՆԱՎՈՒԶ գ.ՂԱՆԱՐԱՅ (րա) գ.ՂԱՆԳԱՆՈՆ (փխկ. Ղանդանոն) Տե՛ս ԼատանՂԱՆԴԱՆՈՆ Տե՛ս ԼատանՂԱՆԹԱՐ գ.ՂԱՆԹԱՓԱ, ՂԱՆԹԱՓԱՐ գ.ՂԱՆԻԱԹ գ.ՂԱՆՁԻԼ գ.ՂԱՆՁԼԱՄԷՐ գ.ՂԱՆՈՆ գ.ՂԱՆՈՐԴԻ գ.ՂԱՆՇԱԽ գ.ՂԱՆՋ գ.ՂԱՆՋԱ գ.ՂԱՆՋԵԱԿ Տե՛ս Ղենջակ, Փաթաթանի կտաւՂԱՆՋԸՂ ած. գ.ՂԱՇ գ.ՂԱՇ գ.ՂԱՇԱՒԻ գ.ՂԱՇԱՅ (շա) գ.ՂԱՇԻԿ Տե՛ս ՂակիշՂԱՇՂԱ ԿՏԱՒՀԱՏ գ.ՂԱՇՏՐԻԿ գ.ՂԱՉԱՂ ած. գ.ՂԱՉԱՂՈՒԹԻՒՆ գ.ՂԱՉԱՂՐԻ ԹԵՒ Տե՛ս Արջի փիլունցՂԱՊԱԼ Տե՛ս Ղաբալայ, կապալՂԱՊՏԵՐ Տե՛ս ԼապտերՂԱՌԱՂՈՒՌԱՅ (ռա) ած.ՂԱՌՆԱՂԸՍԻ՜ միջ.ՂԱՍԱԲ Տե՛ս Մսավաճառ, ՄսագործՂԱՍԱԲԽԱՆԱՅ խանի գ.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).