Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 103 / 2394

Dictionary:
This page contains 47 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԱՅԾԵՆԱԿԱՃ գ.ԱՅԾԵՆԻ (նւոյ, եաց) Տե՛ս Այծեայ, գ.ԱՅԾԵՐԱՄԱԿ ի (աց) գ.ԱՅԾԵՐԷՆ Տե՛ս ԸծեվարԱՅԾԷՔ (էից կմ էոց, էս) յոգն. գ.ԱՅԾԻ (ծւոյ, ծիք, ծեաց) գ.ԱՅԾԽՈՏ Տե՛ս ԱյծատերևԱՅԾԽՈՏԵԱՅՔ Տե՛ս ԱյծատերևազգիներԱՅԾԿԻԹ գ.ԱՅԾՄԻՐՈՒՔ, ԱՅԾՄՕՐՈՒՔ գ. ած.ԱՅԾՈՏԵԼ եցի կմ եցայ չբ.ԱՅԾՈՏՆ (տին, տք) ած. գ.ԱՅԾՈՏՔ ած. գ.ԱՅԾՈՐԴ գ.ԱՅԾՈՒԿ գ.ԱՅԾՈՒՂՏ Տե՛ս ԼամաԱՅԾՈՒՊՏՈՒԿ Տե՛ս ԻծապտուկԱՅԾՏԵՐԵՒ գ.ԱՅԾՏԵՐԵՒԻ, ∗ԱՅԾՏԵՐԵՒՈՒԿ Տե՛ս Այծխոտ, ԱյծատերևԱՅԾՔԱՂ գ.ԱՅՂՐ ած.ԱՅՆ Տե՛ս ԱյսԱՅՆՊԷՍ Տե՛ս ԱյսպէսԱՅՆՉԱՓ Տե՛ս ԱյսչափԱՅՆ գ.ԱՅՆ ԻՆՉ մկ. շաղկՏե՛ս Այս ինչԱՅՆՈՒՄԸ ՉՔՑԵԼ նբ.ԱՅՆՊԷՍՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս ԱյսպիսութիւնԱՅՆՏԵՂ Տե՛ս ԱյստեղԱՅՈ, ԱՅՈ՛ մկ. գ.ԱՅՊ գ.ԱՅՊԱՆ Այպանք Տե՛ս ԱյպանութիւնԱՅՊԱՆԱԼԻՑ ած.ԱՅՊԱՆԵԼ (եցի) նբ.ԱՅՊՆ ԱՌՆԵԼ (արարի) նբ.ԱՅՊԱՆՈՒԹԻՒՆ գ.ԱՅՊԱՆՈՒՄՆ (նման) գ.ԱՅՊԵՐԱՆՔ Տե՛ս ԵպերանքԱՅՊՆ գ.ԱՅՊՆԱԿԱՏԱԿ ած. գ.ԱՅՊՆԱՐԱՐ, ∗ԱՅՊՆԱՐԱՐՈՂ գ.ԱՅՊՆԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Տե՛ս Այպանումն, ԱյպանութիւնԱՅՊՆԵԼ (եցի) Տե՛ս ԱյպանելԱՅՊՆԵԼ (եցայ) չբ.ԱՅՊՆՈՒՄՆ Տե՛ս ԱյպանումնԱՅՌԻՔ ՊԱՅԹԻՔ Ուղղելի Գայռիք, պայթիք։ Տե՛ս Գայռ, Տե՛ս ՊայթելԱՅՍ, ԱՅԴ, ԱՅՆ (այսր, այսմ, այսու, յայսմանէ, այսք, այսց, կմ այսորիկ, այսմիկ, այսուիկ, այսոքիկ, զայսոսիկ, այսոցիկ, յայսցանէ, այսոքիւք, նոյնպէս և այդր, այնր․․․ այդմիկ, այնմիկ․․․) Ցուց. դեր.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).