Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 94 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ը (e)ըլլալ (ellal)ըղձալ (eGhTzal)ըղձալի (eGhTzali)ըղձական (eGhTzagan)ըղձանոյշ (eGhTzanouych)ըղձանք (eGhTzank)ըմբան (empan)ըմբերանել (empéranél)ըմբիշ (empich)ըմբշամարտ (empchamard)ըմբոշխնել (empochKhnél)ըմբոստ (emposd)ըմբոստանալ (emposdanal)ըմբոստացնել (emposdaTsenél)ըմբոստութիւն (emposdoutyoun)ըմբռնել (empRnél)ըմբռնելի (empRnéli)ըմբռնում (empRnoum)ըմպակ (embag)ըմպաձողիկ (embaTzoGhig)ըմպան (emban )ըմպանակ (embanag)ըմպել (embél)ըմպելի (embéli)ընգղայ (enkGha)ընդ (ent)ընդածին (entaDzin)ընդակեր (entaguér)ընդառաջ (entaRaDch)ընդառաջել (entaRaDchél)ընդարձակ (entarTzag)ընդարձակել (entarTzaguél)ընդարձակութիւն (entarTzagoutyoun)ընդարձակուիլ (entarTzagvil)
sétendre vpr. (vi. en arm.).
ընդարձակում (entarTzagoum)ընդարմանալ (entarmanal)ընդարմացնել (entarmaTsenél)ընդարմացում (entarmaTsoum)ընդգծել (entkDzél)ընդգրկել (entkrguél)ընդդէմ (enttém)ընդդիմաբան (enttimapan)ընդդիմաբանել (enttimapanél)ընդդիմաբանութիւն (enttimapanoutyoun)ընդդիմադիր (enttimatir)ընդդիմադրութիւն (enttimatroutyoun)ընդդիմախօս (enttimaKhos)ընդդիմախօսել (enttimaKhossél)ընդդիմախօսութիւն (enttimaKhossoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).