Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 75 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ե (yé)եբենագործ (yépénakorDz)եբենագործութիւն (yépénakorDzoutyoun)եբենոս (yépénos)եբրայական (yépraïagan)եբրայերէն (yépraïérén)եբրայեցի (yépraïéTsi)եգիպտաբան (yékibdapan)եգիպտական (yékibdagan)եգիպտահաւ (yékibdahav)եգիպտացի (yékibdaTsi)եգիպտացորեն (yékibdaTsorén)եգիպտուհի (yékibdouhi)եդեմ (yétym)եդեմական (yétymagan)եզ (yéz)եզական (yézagan)եզականութիւն (yézaganoutyoun)եզակի (yézagui)եզանոց (yézanoTs)եզարած (yézaraDz)եզերային (yézérayin)եզերապահ (yézérabah)եզերել (yézérél)եզերք (yézérk)եզնակ (yéznag)եզր (yézer)եզրաբան (yézrapan)եզրաբանութիւն (yézrapanoutyoun)եզրակացնել (yézragaTsenél)եզրակացութիւն (yézragaTsoutyoun)եզրափակել (yézrapaguél)եզրափակիչ (yézrapaguiTch)եզրափակութիւն (yézrapagoutyoun)եթեր (yétér)
1. éther nm., 2. ciel nm.
եթերային (yétérayin)եթէ (yété)եթովպիական (yétovbiagan)եթովպիացի (yétovbiaTsi)եթովպուհի (yétovbouhi)ելակ (yélag)ելակենի (yélaguéni)ելակէտ (yélaguéd)ելարան (yélaran)ելեկտրագէտ (yélégdrakéd)ելեկտրածին (yélégderaDzin)ելեկտրակայան (yélégderagaïan)ելեկտրական (yélégderagan)ելեկտրականացած (yélégderaganaTsaDz)ելեկտրականացնել (yélégderaganaTsenél)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).