Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 373 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Օ (o)օ՜խ (oKh)օ՛ն (on)օգնական (oknagan)օգնել (oknél)օգնութիւն (oknoutyoun)օգոստափառ (okosdapaR)օգոստոս (okosdos)օգուտ (okoud)օգտագործել (okdakorDzél)օգտագործում (okdakorDzoum)օգտակար (okdagar)օգտակարութիւն (okdagaroutyoun)օգտել (okdél)օգտուիլ (okdvil)օդ (ot)օդազուրկ (otazourg)օդակայան (otagaïan)օդահան (otahan)օդահէն (otahén)օդային (otayin)օդանաւ (otanav)օդանաւակայան (otanavagaïan)օդանաւակիր (otanavaguir)օդանաւորդ (otanavort)օդանաւորդութիւն (otanavortoutyoun)օդաչափ (otaTchap)օդաչու (otaTchou)օդապարիկ (otabarig)օդասուն (otassoun)օդաւէտ (otavéd)օդափոխիչ (otapoKhiTch)օդափոխութիւն (otapoKhoutyoun)օդափոխում (otapoKhoum)օդաքար (otakar)օդենի (oténi)օդերեւոյթ (otérévouyt)օդերեւութաբան (otérévoutapan)օդերեւութաբանական (otérévoutapanagan)օդերեւութաբանութիւն (otérévoutapanoutyoun)օդընտելանալ (otendélanal)
sacclimater vpr. (vi. en arm.).
օդընտելացնել (otendélaTsenél)օդընտելութիւն (otendéloutyoun)օդի (oti)օդուժ (otouj)օթ (ot)օթեակ (otyag)օթեկ (otég)օթեւան (otévan)
1. hôtel nm., 2. abri nm.
օթեւանիլ (otévanil)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).