Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 364 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ք (k)քալել (kalél)քալուածք (kalvaDzk)քած (kaDz)քակել (kaguél)քակոր (kagor)քակուիլ (kagvil)քակտել (kagdél)քակտում (kagdoum)քահանայ (kahana)քահանայական (kahanaïagan)քահանայանալ (kahanaïanal)քահանայապետ (kahanaïabéd)քահանայապետական (kahanaïabédagan)քահանայացու (kahanaïaTsou)քահանայութիւն (kahanaïoutyoun)քահանայուհի (kahanaouhi)քահքահ (kahkah)քաղ (kaGh)քաղաք (kaGhak)քաղաքաբնակ (kaGhakapnag)քաղաքագէտ (kaGhakakéd)քաղաքագիտական (kaGhakakidagan)քաղաքագիտութիւն (kaGhakakidoutyoun)քաղաքական (kaGhakagan)քաղաքականութիւն (kaGhakaganoutyoun)քաղաքակիրթ (kaGhakaguirt)քաղաքակից (kaGhakaguiTs)քաղաքակրթել (kaGhakagrtél)քաղաքակրթիչ (kaGhakagrtiTch)քաղաքակրթութիւն (kaGhakagrtoutyoun)քաղաքակրթուիլ (kaGhakagrtevil)քաղաքամայր (kaGhakamaïr)քաղաքային (kaGhakayin)քաղաքաշինութիւն (kaGhakachinoutyoun)քաղաքապետ (kaGhakabéd)քաղաքապետական (kaGhakabédagan)քաղաքապետարան (kaGhakabédaran)քաղաքապետութիւն (kaGhakabédoutyoun)քաղաքավար (kaGhakavar)քաղաքավարութիւն (kaGhakavaroutyoun)քաղաքացի (kaGhakaTsi)քաղաքացիութիւն (kaGhakaTsioutyoun)քաղդէական (kaGhtéagan)քաղդէացի (kaGhtéaTsi)քաղել (kaGhél)քաղիրթ (kaGhirt)քաղոց (kaGhoTs)քաղուածք (kaGhvaDzk)քաղց (kaGhTs)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).