Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 350 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ց (Ts)ցաթել (Tsatél)ցախ (TsaKh)ցախաւել (TsaKhavél)ցախսարիկ (TsaKhsarig)ցած (TsaDz)
bas(sse), vil(e) adj.
ցածնալ (TsaDznal)
sabaisser vpr. (vi. en arm.).
ցածոգի (TsaDzoki)ցածորակ (TsaDzorag)ցածութիւն (TsaDzoutyoun)ցածցնել (TsaDzTsenél)ցամաք (Tsamak)ցամաքակղզի (TsamakagGhzi)ցամաքահանում (Tsamakahanoum)ցամաքամաս (Tsamakamas)ցամաքային (Tsamakayin)ցամաքութիւն (Tsamakoutyoun)ցամքեցնել (TsamkéTsenél)ցամքիլ (Tsamkil)ցամքոց (TsamkoTs)ցայգ (Tsaïk)ցայգազգեստ (Tsaïkazkésd)ցայգաթիթեռ (TsaïkatitéR)ցայգալոյս (Tsaïkalouys)ցայգահանդէս (Tsaïkahantés)ցայգային (Tsaïkayin)ցայգանուագ (Tsaïkanvak)ցայգաշրջիկ (TsaïkachrDchig)ցայգերգ (Tsaïkyérk)ցայել (Tsaïél)ցայլոջիլ (TsaïloDchil)ցայլք (Tsaïlk)ցայտաղբիւր (TsaïdaGhpur)
jet deau nm.
ցայտել (Tsaïdél)ցայտեցնել (TsaïdéTsenél)ցայտում (Tsaïdoum)ցայտուն (Tsaïdoun)ցայտք (Tsaïdk)ցան (Tsan)ցան(ք) (Tsan(k))ցանել (Tsanél)ցանկ (Tsang)ցանկագրել (Tsangakrél)ցանկալ (Tsangal)ցանկալի (Tsangali)ցանկամոլ (Tsangamol)ցանկայարոյց (TsangaïarouyTs)ցանկապատ (Tsangabad)ցանկասէր (Tsangassér)ցանկութիւն (Tsangoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).