Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 304 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ջ (Dch)ջախել (DchaKhél)ջախջախ (DchaKhDchaKh)ջախջախել (DchaKhDchaKhél)ջախջախիչ (DchaKhDchaKhiTch)ջախջախուիլ (DchaKhDchaKhvil)ջախջախում (DchaKhDchaKhoum)ջահ (Dchah)ջահագնացութիւն (DchahaknaTsoutyoun)ջահակալ (Dchahagal)ջահակիր (Dchahaguir)ջահավառել (DchahavaRél)ջաղացպան (DchaGhaTsban)ջաղացպանութիւն (DchaGhaTsbanoutyoun)ջաղացք (DchaGhaTsk)ջաղբ (DchaGhp)ջամբ (Dchamp)ջամբել (Dchampél)ջայլ (Dchaïl)ջայլամ (Dchaïlam)ջայլել (Dchaïlél)ջան (Dchan)ջանադիր (Dchanatir)ջանալ (Dchanal)ջանասէր (Dchanassér)ջանասիրութիւն (Dchanassiroutyoun)ջանք (Dchank)ջատագով (Dchadakov)ջատագովական (Dchadakovagan)ջատագովել (Dchadakovél)ջատագովութիւն (Dchadakovoutyoun)ջատուկ (Dchadoug)ջարդ (Dchart)ջարդարար (Dchartarar)ջարդել (Dchartél)ջարդող (DchartoGh)ջարդուիլ (Dchartvil)ջարդուփշուր (Dchartoupchour)ջեռ (DchéR)ջեռացնել (DchéRaTsenél)ջեռոց (DchéRoTs)ջեռուցիչ (DchéRouTsiTch)ջեռուցում (DchéRouTsoum)ջեր (Dchér)ջերանոց (DchéranoTs)ջերմ (Dchérm)ջերմագին (Dchérmakin)ջերմախտ (DchérmaKhd)ջերմամիզութիւն (Dchérmamizoutyoun)ջերմանալ (Dchérmanal)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).