Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 279 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →որոշում (vorochoum)որոջ (voroDch)որովայն (vorovaïn)որովայնախօս (vorovaïnaKhos)որովայնամոլ (vorovaïnamol)որովայնամոլութիւն (vorovaïnamoloutyoun)որովայնային (vorovaïnayin)որովհետեւ (vorovhédév)որոտ (vorod)որոտալ (vorodal)որոտընդոստ (vorodentosd)որոտում (vorodoum)որոր (voror)որորան (vororan)որպէս (vorbés)որպէսզի (vorbészi)որպիսութիւն (vorbissoutyoun)որջ (vorDch)որջանալ (vorDchanal)
se tapir vpr. (vi. en arm.).
որս (vors)որսալ (vorsal)որսալից (vorsaliTs)որսաշատ (vorsachad)որսաշուն (vorsachoun)որսավայր (vorsavaïr)որսատեղի (vorsadéGhi)որսորդ (vorsort)որսորդական (vorsortagan)որսորդութիւն (vorsortoutyoun)որսորդուհի (vorsortouhi)որրան (vorran)որցք (vorTsk)ու (ou)ուզել (ouzél)ութ (out)ութածալ (outaDzal)ութամեայ (outamya)ութամսեայ (outamsya)ութանկիւն (outanguioun)ութապատիկ (outabadig)ութեակ (outyag)ութերորդ (outérort)ութսուն (outsoun)ուժ (ouj)ուժաթափ (oujatap)ուժաթափիլ (oujatapil)ուժաթափութիւն (oujatapoutyoun)ուժական (oujagan)ուժականութիւն (oujaganoutyoun)ուժային (oujayin)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).