Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 252 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →նեստորականութիւն (nésdoraganoutyoun) nestorianisme nm.նետ (néd) flèche nf., trait nm.նետակալ (nédagal) arbalète nf.նետահար (nédahar) percé(e) dune flèche adj.նետահարել (nédaharél) percer dune flèche, décocher des flèches vt.նետահարուիլ (nédaharvil) être percé(e) dune flèche vp.նետահարում (nédaharoum) action de décocher des flèches nf.նետաձգութիւն (nédaTzekoutyoun) action de décocher des flèches nf.նետաձիգ (nédaTzik) archer, arbalétrier nm.նետել (nédél) lancer, jeter vt.նետընկէց (nédenguéTs) portée de trait nf.նետող (nédoGh) lanceur, archer nm.նետուիլ (nédvil) se lancer vpr., être lancé(e) vp.ներ (nér) belle-soeur nf.ներածական (néraDzagan) 1. introductif(ive) adj., 2. introduction nf.ներածել (néraDzél) introduire, importer vt.ներածութիւն (néraDzoutyoun) introduction nf.ներածում (néraDzoum) importation nf.ներամփոփ (nérampop) replié(e) sur soi, contemplatif(ive) adj.ներամփոփում (nérampopoum) repli sur soi nm., contemplation nf.ներանձն (néranTzen) replié(e) sur soi, contemplatif(ive) adj.ներանձնական (néranTznagan) contemplatif(ive) adj.ներանձնութիւն (néranTznoutyoun) repli sur soi nm., contemplation nf.ներաշխարհ (nérachKharh) for, monde intérieur nm.ներառեալ (néraRyal) inclus(e) adj.ներառութիւն (néraRoutyoun) inclusion nf.ներարկել (nérarguél) injecter vt.ներարկում (nérargoum) injection nf.ներբան (nérpan) 1. plante du pied nf., 2. semelle nf.ներբող (nérpoGh) éloge, panégyrique nm.ներբողական (nérpoGhagan) concernant léloge adj.ներբողել (nérpoGhél) louer vt.ներգաղթ (nérkaGht) immigration nf.ներգաղթել (nérkaGhtél) immigrer vi.ներգոյական (nérkouyagan) locatif nm.ներգործական (nérkorDzagan) actif(ive) adj.ներգործել (nérkorDzél) agir, influer vi.ներգործութիւն (nérkorDzoutyoun) action, influence nf.ներգրաւել (nérkravél) gagner, inclure vt.ներդաշնակ (nértachnag) harmonieux(euse) adj.ներդաշնակութիւն (nértachnagoutyoun) harmonie nf.ներդրում (nértroum) investissement nm.ներել (nérél) pardonner, excuser vt.ներելի (néréli) excusable, tolérable adj.ներզօր (nérzor) animé(e) dune force intérieure, agissant(e) adj.ներթափանցել (nértapanTsél) sinfiltrer vpr. (vi. en arménien).ներթափանցում (nértapanTsoum) infiltration nf.ներխուժել (nérKhoujél) assaillir, envahir vt.ներխուժում (nérKhoujoum) invasion nf.ներծծել (nérDzeDzél) sucer, aspirer vt., simbiber vpr.Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).