Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 247 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Ն (n)նա (na)նաեւ (naév)նազ (naz)նազանի (nazani)նազանք (nazank)նազելաճեմ (nazélaDjém)նազելի (nazéli)նազող (nazoGh)նազուկ (nazoug)նազպար (nazbar)նաժիշտ (najichd)նախ (naKh)նախաբազուկ (naKhapazoug)նախաբան (naKhapan)նախաբեմ (naKhapém)նախաբնակ (naKhapenag)նախաբնիկ (naKhapenig)նախագահ (naKhakah)նախագահական (naKhakahagan)նախագահել (naKhakahél)նախագահութիւն (naKhakahoutyoun)նախագահուհի (naKhakahouhi)նախագաւիթ (naKhakavit)նախագիծ (naKhakiDz)նախագծել (naKhakDzél)նախագուշակել (naKhakouchaguél)նախագուշակութիւն (naKhakouchagoutyoun)նախադաս (naKhatas)նախադասութիւն (naKhatassoutyoun)նախադատ (naKhatad)նախադէպ (naKhatéb)նախադուռ (naKhatouR)նախադրութիւն (naKhateroutyoun)նախազգալ (naKhazkal)նախազգացում (naKhaezkaTsoum)նախազգուշական (naKhaezkouchagan)նախազգուշութիւն (naKhaezkouchoutyoun)նախաթոռ (naKhatoR)նախախնամական (naKhaKhenamagan)նախախնամութիւն (naKhaKhenamoutyoun)նախածանց (naKhaDzanTs)նախածանօթ (naKhaDzanot)նախակարապետ (naKhagarabéd)նախակրթարան (naKhaguertaran)նախակրթութիւն (naKhaguertoutyoun)նախահայր (naKhahaïr)նախահաշիւ (naKhahachiv)նախաձեռնել (naKhaTzéRnél)նախաձեռնութիւն (naKhaTzéRnoutyoun)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).