Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 210 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →Մ (m)մագաղաթ (makaGhat)մագիլ (makil)մագիստրոս (makisdros)մագիստրոսական (makisdrossagan)մագիստրոսութիւն (makisdrossoutyoun)մագլել (maklél)մագլցիլ (maklTsil )մագլցող (maklTsoGh)մագնիս (maknis)մագնիսական (maknissagan)մագնիսականութիւն (maknissaganoutyoun)մագնիսանալ (maknissanal)
saimanter vpr. (vi. en arm.).
մագնիսացնել (maknissaTsenél)մագնիսացում (maknissaTsoum)մագոգ (makok)մազ (maz)մազաթափ (mazatap)մազախռիւ (mazaKhRiv)մազական (mazagan)մազականութիւն (mazaganoutyoun)մազային (mazayin)մազաչափ (mazaTchap)մազապուրծ (mazabourDz)մազդեզական (maztyzagan)մազդեզականութիւն (maztyzaganoutyoun)մազեղ (mazéGh)մազեղէն (mazéGhén)մազերակ (mazérag)մազխիլ (mazKhil)մազմզուկ (mazmzoug)մազոտ (mazod )մազքաղ (mazkaGh )մաթիլ (matil)մալ (mal)մալակոնել (malagonél)մալայեան (malaïyan)մալել (malél)մալէզ (maléz)մալուխ (malouKh)մալում (maloum)մախազ (maKhaz)մախաղ (maKhaGh)մախանք (maKhank)մախաց (maKhaTs)մած (maDz)մածան (maDzan)մածանիլ (maDzanil)մածիկ (maDzig)մածիտ (maDzid)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).