Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 181 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →հատուցանել (hadouTsanél)հատուցել (hadouTsél)հատուցում (hadouTsoum)հատցնել (hadTsenél)հարազատ (harazad)հարազատանալ (harazadanal)հարազատութիւն (harazadoutyoun)հարակ (harag)հարահրոց (haraheroTs)հարաւ (harav)հարաւային (haravayin)հարբած (harpaDz)հարբենալ (harpénal)
senivrer vpr. (vi. en arm.).
հարբեցող (harpéTsoGh)հարբեցութիւն (harpéTsoutyoun)հարբիլ (harpil)
senivrer vpr. (vi. en arm.).
հարբուխ (harpouKh)հարեւան (harévan)հարեւանցի (harévanTsi)հարթ (hart)
plat(e), plan(e), uni(e) adj.
հարթագիծ (hartakiDz)հարթագունդ (hartakount)հարթակ (hartag)հարթաչափ (hartaTchap)հարթաչափում (hartaTchapoum)հարթավայր (hartavaïr)հարթաքանդակ (hartakantag)հարթել (hartél)հարթութիւն (hartoutyoun)հարթում (hartoum)հարիչ (hariTch)հարիւր (hariour)հարիւրակալ (hariouragal)հարիւրամեակ (hariouramyag)հարիւրամեայ (hariouramya)հարիւրապատիկ (hariourabadig)հարիւրապատկել (hariourabadguél)հարիւրապետ (hariourabéd)հարիւրաւոր (hariouravor)հարիւրեակ (hariouryag)հարիւրերորդ (hariourérort)հարկ (harg)հարկադիր (hargatir)հարկադրական (hargatragan)հարկադրանք (hargatrank)հարկադրել (hargaterél)հարկադրութիւն (hargateroutyoun)հարկազեղչ (hargazéGhTch)հարկահան (hargahan)հարկահաւաք (hargahavak)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).