Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 117 / 377

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →լար (lar)լարախաղաց (laraKhaGhaTs)լարախաղացութիւն (laraKhaGhaTsoutyoun)լարային (larayin)լարել (larél)լարում (laroum)լաց (laTs)լացնել (laTsenél)լաւ (lav)
1. bon(nne) adj., 2. bien adv.
լաւա (lava)լաւագոյն (lavakouyn)լաւանալ (lavanal)
saméliorer vpr. (vi. en arm.).
լաւաշ (lavach)լաւատեղեակ (lavadéGhyag)լաւատես (lavadés)լաւատեսութիւն (lavadéssoutyoun)լաւացնել (lavaTsenél)լաւորակ (lavorag)լաւութիւն (lavoutyoun)լափ (lap)լափել (lapél)լափլիզել (laplizél)լեարդ (lyart)լեգէոն (lékéon)լեգէոնական (lékéonagan)լեզու (lézou)լեզուաբան (lézvapan)լեզուաբանական (lézvapanagan)լեզուաբանութիւն (lézvapanoutyoun)լեզուագէտ (lézvakéd)լեզուագիտական (lézvakidagan)լեզուագիտութիւն (lézvakidoutyoun)լեզուակ (lézvag)լեզուային (lézvayin)լեզուիկ (lézvig )լելակ (lélag)լեղակ (léGhag)լեղապատառ (léGhabadaR)լեղապարկ (léGhabarg)լեղի (léGhi)
1. bile nf., fiel nm., 2. amer(ère) adj.
լեղութիւն (léGhoutyoun)լեղուց (léGhouTs)լեմոն (lémon)լեշկ (léchg)լեռ (léR)լեռնաբնակ (léRnapnag)լեռնագնաց (léRnaknaTs)լեռնադաշտ (léRnatachd)լեռնալանջ (léRnalanDch)լեռնակ (léRnag)Go to page: ← Previous page    Next page →


Krikor Chahinian, Practical Dictionary Armenian-French. Beirut: Chirak Publishing House (1997).