Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 397 / 398

Dictionary:
This page contains 8 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →y արական գոյական քսանհինգերորդ գիրը ֆրանսերէն այբուբենին, ձայնաւոր:y մակբայ հոն։y դերանուն անոր։yacht արական գոյական զբօսանաւ, եախթ։yard արական գոյական անգլիական կանգուն։yeux ար.յոգ. աչքեր։yole իգական գոյական թեթեւ մակոյկ մը։youyou արական գոյական նաւակ մը, եուեու։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).