Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 232 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →M
արական գոյական տասներեքերորդ գիրը ֆրանսերէն այբուբենին, բաղաձայն:
ma
ածական իմ։
macabre
ածական մեռելական։
macadam
արական գոյական մանր խճաքարի խաւով ծածկուած ճամբայ։
macaroni
արական գոյական դդմաճ, հայսերիզ։
macérer
ներգործական բայ 1. թրջել (ալքոլի, քացախի մէջ),2. Ճնշել (մարմինը
mâchefer
արական գոյական աղտ՝ երկաթի։
mâcher
ն. կամ ծամել։
machin
արական գոյական բան (մոռցուած բառի մը տեղ
machinal
արական ածական մեքենական։
machinale
իգական ածական մեքենական։
machination
իգական գոյական դաւ, մեքենայութիւն։
machine
իգական գոյական մեքենայ, կազմած։
machine à écrire
արական գոյական գրամեքենայ։
machiner
ներգործական բայ նիւթել, մեքենայել։
machiniste
արական գոյական մեքենավար, մեքենագործ, մեքենագետ (թատրոնի
mâchoire
իգական գոյական ծնօտ։
maçon
արական գոյական որմնադիր։
maçonnerie
իգական գոյական որմնադրութիւն, պատ։
madame
իգական գոյական տիկին, բամբիշ։
mademoiselle
իգական գոյական օրիորդ, բամբիշ։
madré
արական գոյական խորամանկ այր։
madré
արական ածական պիսակ, խատուտիկ, վարպետորդի։
madrée
իգական գոյական խորամանկ կին:
madrée
իգական ածական պիսակ, խատուտիկ, վարպետորդի։
madrier
արական գոյական հաստ տախտակ։
magasin
արական գոյական խանութ, վաճառատուն, մթերանոց։
magasinage
արական գոյական մթերում։
mage
արական գոյական մոգ։
magicien
արական գոյական կախարդ, մոգ։
magicienne
իգական գոյական կախարդ, մոգ։
magie
իգական գոյական կախարդութիւն, մոգութիւն։
magique
ածական կախարդական, մոգական։
magistral
արական ածական կարգապետական, վարդապետական, տիրական։
magistrale
իգական ածական կարգապետական, վարդապետական, տիրական։
magistrat
արական գոյական ատենակալ, բարձր պաշտօնատար։
magistrature
իգական գոյական ատենակալութիւն։
magnanime
ածական մեծահոգի, վեհոգի։
magnésium
արական գոյական պարզ նիւթ մը՝ մակնեզիոմ։
magnétique
ածական մագնիսական։
magnétisme
արական գոյական մագնիսականութիւն։
magnétophone
արական գոյական մագնիսաձայն, ձայնագիր։
magnificence
իգական գոյական պերճութիւն, մեծութիւն։
magnifique
ածական պերճ, փառաւոր, մեծաշուք։
magot
արական գոյական կապիկ մը, տգեղ անձ, պահուած դրամ։
mahometan
արական գոյական մահմետական այր։
mahometan
արական ածական մահմետական։
mahometanne
իգական գոյական մահմետական կին։
mahometanne
իգական ածական մահմետական։
mai
արական գոյական մայիս։
Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).