Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 23 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →armer
ներգործական բայ զինել, զօրք ժողվել, հանդերձել։armistice
արական գոյական զինադադար, զինադուլ։armoire
իգական գոյական պահարան, դարան։armoiries
իգ.յոգ. զինանշան, կնքանշան։armorier
ներգործական բայ զինանշան նկարել, փակցնել։armure
իգական գոյական սպառազինութիւն, պահպանակ։armurier
արական գոյական զինավաճառ, զինագործ։arménien
արական գոյական հայերէն, հայ։arménien
արական ածական հայաստանի պատկանող։arménienne
իգական գոյական հայուհի։arménienne
իգական ածական հայաստանի, հայութեան պատկանող։arménité
իգական գոյական հայկականութիւն։aromate
արական գոյական անուշահոտ բոյս, համեմանք։aromatique
ածական անուշահոտ, համեմահոտ։arpent
արական գոյական գետինի չափ մը, լծվար։arpenter
ներգործական բայ չափել, մեծ քայլերով ճեմել։arpège
արական գոյական նոթերու խումբ։arquer
ներգործական բայ աղեղնաձեւ ծռել, կորացնել։arracher
ներգործական բայ փրցնել, խլել, հանել։arraisonner
ներգործական բայ նաւու մը մասին տեղեկութիւն քաղել։arrangement
արական գոյական կարգադրութիւն, դասաւորում։arranger
ներգործական բայ կարգադրել, դասաւորել, շտկել։arrestation
իգական գոյական ձերբակալութիւն, կալանք։arrhes
իգ. յոգ. գրաւ, գրաւական վճարում։arrimer
ներգործական բայ նաւու վրայ բեռ զետեղել։arrivage
արական գոյական հասանում, գալուստ։arriver
չէզոք բայ հասնիլ, ժամանել, գալ։arriviste
արական գոյական ամէն գնով յաջողիլ փորձող անձ։arrivée
իգական գոյական ժամանում, գալուստ։arrière
արական գոյական ետեւի կողմ։arrière
մակբայ ետեւ, դէպի ետ։arrière-garde
իգական գոյական յետսապահ գունդ։arrière-goût
արական գոյական ետքի համ։arrière-grand-père
արական գոյական մեծ հօր հայր։arrière-pensée
իգական գոյական յետին միտք, նպատակ։arrière-plan
արական գոյական պատկերի, տեսարանի խորք։arrière-saison
իգական գոյական աշնավերջ։arriéré
արական գոյական յետնեալ պարտք։arriéré
արական ածական ուշացած, ետ մնացած։arriérée
իգական ածական ուշացած, ետ մնացած։arrogance
իգական գոյական ամբարտաւանութիւն, գոռոզութիւն։arrogant
արական ածական ամբարտաւան, գոռոզ։arrogante
իգական ածական ամբարտաւան, գոռոզ։arroger (s')
ներգործական բայ յափշտակել, գրաւել։arrondir
ներգործական բայ կլորցնել, մեծցնել, կոկել։arrérages
ար.յոգ. եկամուտի պարտք։arrêt
արական գոյական դադարում, վճիռ, ձերբակալում, արգելանք։arrêter
ներգործական բայ կեցնել, դադրեցնել, խափանել, զսպել, ձերբակալել։arrêté
արական գոյական վճիռ, որոշում, կնքում։arôme
արական գոյական բոյր, համեմ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).