Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 226 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →lépreux արական գոյական բորոտ այր։lépreux արական ածական բորոտ։lequel արական դերանուն 1. որ, զոր (յարաբերական դերանուն), 2. ո՞վ, զո՞վ, ո՞ր մէկը (հարցական դերանուն):les դերանուն զանոնք, զիրենք (արական կամ իգական յոգնակիles յօդ. որոշիչ յոդ, յոգնակի:léser ներգործական բայ վնասել, վիրաւորել։lésiner չէզոք բայ կծծիութիւն ընել, կծծիանալ։lésinerie իգական գոյական կծծիութիւն։lésion իգական գոյական վնաս, զրկանք, վնասուածք։lesquelles իգ.դեր.յոգ 1. որ, զոր (յարաբերական դերանուն), 2. ո՞վ, զո՞վ, ո՞ր մէկը (հարցական դերանուն):lesquels ար.դեր.յոգ. 1. որ, զոր (յարաբերական դերանուն), 2. ո՞վ, զո՞վ, ո՞ր մէկը (հարցական դերանուն):lessive իգական գոյական օճառափոշի, լուացք, լուացուելիք բան։lest արական գոյական նաւախիճ, օդապարիկի աւազ, ծանրութիւն։leste ածական թեթեւ, արագաշարժ։lester ներգործական բայ խիճի կամ աւազի պարկերով ծանրացնել։léthargie իգական գոյական մահաքուն, թմբիր։lettre իգական գոյական գիր, տառ, նամակ, տառացի իմաստ։lettré արական գոյական գրգագէտ, ուսեալ, գիտուն այր։lettré արական ածական գրգագէտ, ուսեալ, գիտուն։lettre de change իգական գոյական փոխանակագիր։lettre de crédit իգական գոյական վարկագիր։lettrée իգական գոյական գրգագիտուհի, ուսեալ, գիտուն կին։lettrée իգական ածական գրգագէտ, ուսեալ, գիտուն։leur ածական իրենց, անոնց։leur դերանուն իրենցը, անոնցը։leurre արական գոյական խայծ, հրապոյր, սուտ թռչուն։leurrer ներգործական բայ խաբել, հրապուրել։levain արական գոյական թթխմոր։levant ածական ծագող։levant արական գոյական արեւելք։levée իգական գոյական ամբարձում, հաւաք՝ նամակի կամ տուրքի, վախճան՝ ժողովի, ձեռք՝ թղթախաղի:lever ներգործական բայ վերցնել, բանալ, ոտքի հանել, բառնալ, հագուեցնել, փակել։levier արական գոյական լծակ։lèvre իգական գոյական շրթունք։lévrette իգական գոյական էգ րսաշուն, էգ քերծէ։lévrier արական գոյական որսաշուն, քերծէ։levure իգական գոյական գարեջուրի փրփուր, թթխմոր։lexique արական գոյական բառգիրք, բառարան։lézard արական գոյական մողէս։lézarde իգական գոյական պատի ճեղքուածք։liaison իգական գոյական կցում, կապակցութիւն, յարակցութիւն։liane իգական գոյական պատաղիճ բոյս, ճկենի։liant արական գոյական ճկունութիւն, քաղցրամտութիւն։liant արական ածական ճկուն, կակուղ, շուտ մտերմացող, գրաւիչ։liante իգական ածական ճկուն, կակուղ, շուտ մտերմացող, գրաւիչ։liasse իգական գոյական թուղթերու տրցակ։libation իգական գոյական գինեձօն։libellé արական գոյական շարադրում։libeller ներգործական բայ շարադրել։libellule իգական գոյական միջատ մը՝ շերեփագի։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).