Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 654 / 894

Dictionary:
This page contains 57 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Պ, պ () The twenty sixth letter of the Armenian alphabet; eight hundred; eight hundredth.պագայ noun (zool.) Paca.պագնել, պագանել verb active To hiss; to embrace, to adore.պագիկ see Համբոյր։պագշոտ adjective Lascivious, lewd; lustful, obscene, lecherous, libertine, licentious, wanton, rake.պագշոտաբար adverb Lustfully, lasciviously, lewdly, obscenely.պագշոտեալ adjective Bewitched.պագշոտեցնել verb active To bewitch, to make extremely fond.պագշոտիլ verb active To become extremely fond, bewitched, to give one's self up to lechery.պագշոտութիւն noun Lechery, lust, lewdness, obscenity.պազալտ noun (geol.) Basalt.պազալտային adjective Basaltic.պազուք adjective Arid, dry, sterile.պաժ noun Length, longness, longitude.պաժարս noun Bobbin, skein winder, reel.պալաժորել verb active To overthrow, to knock down.պալասամ, պալասան noun Balm, balsam, capivi.

PHRASES
պալասամ ծաղիկ n. Astmary.
մէքքէի պալասամ balm of Gilead.պալասանական adjective Balsamic, balsamical, balmy.պալասանիկ noun Balsamine.պալասենի noun Balm tree.պալատ noun Palace, hall, court, palazzo.

PHRASES
արդարութեան պալատ Law courts.
արքունի պալատ Royal palace.
երեսփոխաններու պալատ The Lower House, parliament.
համայնքներու պալատ House of Commons.պալատական noun Courtier, gentleman of the court, palatine.պալատականութիւն noun Palatinate.պալատակառք noun Palace car.պալատակոմս noun Palsgrave.պալատակոմսուհի noun Palsgravine.պալատինութիւն noun Palatinate.պալատունի noun Palatine.պալատունիք noun County palatine.պալատուր noun (bot.) Bean of Malacca.պալար noun Abscess, pimple, blister; pustule; suppuration; boss.պալարալից adjective Pimpled, full of pimples.պալարածին noun (med.) Ecthymogen.պալարակապ noun Vellum lace; embossment, relief; set with studs.պալարաձև adjective Tuberous.պալարային adjective Pustulous, pimpled, pustular, papillary.պալարանալ verb neutre To blister, to form into an abscess, to apostemate, to suppurate, to gather.պալարացում noun Pustulation, act of producing pustules.պալարաւոր adjective Pustulous, pimpled, blistery, pimply.պալարափայլ adjective Ornamented, fine, adorned.պալարեայ adjective Pustulous, pustulant.պալարել verb neutre, verb active To blister.պալարոտ adjective Tuberculous, tubercular.պալարութիւն noun Tuberculation.պալեմոն noun Prawn.պալետուվենի noun (bot.) White mangrove.պալթիկեան adjective Baltic.

PHRASES
պալթիկեան ծով Baltic sea.պալիուն noun Pallium; an altar cloth.պալիսանդր noun Violet ebony.պալլադիոն noun Palladium.պալլաս noun (myth.) Pallas.պախ noun Boiled beef; an abyss, a depth.պախավէժ adjective Precipitated, precipitate, hurled.

PHRASES
պախավէժ առնել to precipitate, to hurl, to dash down.պախարականք noun Reprobation, blame, reproof.պախարակել verb active To blame, to reprove, to rebuke, to disapprove, to vituperate, to reproach.պախարակելի adjective Contemptible, censurable, despicable.պախարակութիւն noun Reprobation, blame, reproof.Go to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).