Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 903 / 1400

Dictionary:
This page contains 52 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →N 14րդ տառ։nab
գոյական ընդծովեայ խութք, վիմուտք։
ներգործական բայ Յանկարծ բռնել։nabi գոյական մարգարէ (արաբերէն, արաբականnabk tree գոյական քունար, նաբգենի։nabob գոյական նապապ, հնդիկ իշխան, մեծ հարուստ։nacarat գոյական հալողի գոյն, հալողի կերպաս։nacelle գոյական օդանաւի մարմինը, փոքրիկ նաւակ։nacre գոյական սատափ, գաղտակուր։nacreous ածական սատափեայ։nacré ածական սատափափայլ։nacrite գոյական սատափաքար, միկա։nadir գոյական սուզակէտ, նադիր։naevose ածական պիսակոտ, ցանոտ։naevus գոյական խալ, ծին, ցան։nag
գոյական բռչոյ, մանրուկ ձի։
ներգործական բայ, չէզոք բայ Նեղել, ձանձրացնել, նեղուիլ, զայրանալ, յանդիմանել։Naga գոյական Պուրմայի հնդ. ցեղ մը։ Կնգղաւոր իժ։nagana գոյական գաւարախտ։nagger գոյական յանդիմանող, քննադատող, ձանձրացնող։naggy գոյական վիճասէր, կռուազան։nagor գոյական սենեկալեան այծքաղ։naiad գոյական նայադ, գետերու հաւերժահարս։naiant ածական ծփուն, երերուն, շրջուն։naib գոյական փոխ կառավարիչ (հնդիկ, հնդկականnaik գոյական հնդ. պատուոյ տիտղոս, կառավարիչ, տասնապետ։nail
գոյական եղունգ, մագիլ, ճիրան, գամ, երկմատնաչափ, բեւեռ։
ներգործական բայ Գամել, հաստատել, ամրացնել, գողնալ, ձերբակալել։

PHRASES
cut nail մեխ։
Police have nailed the thief ոստիկանութիւնը ձերբակալած է գողը։
to hit the nail on the head ճիշդ գլխուն զարնել։
hard as nails անգութ յարմար առթիւ։
to cut one's nails եղունգները կտրել։
on the nail անմիջապէս, փութով, ժամանակին։
to drive in a nail գամ մը գամել։
to pay on the nail կանխիկ վճարել։
to work at tooth and nail ամենայն զօրութեամբ գործի մը աշխատիլ։
one nail drives out another նոր բանը հինը կը մեռցնէ։nailbourne գոյական ընդհատ աղբիւր կամ գետ։nailbrush գոյական եղունգի խոզանակ։nailer գոյական գամող, բեւեռագործ։nailery գոյական բեւեռանոց, գամի գործարան։nailfile գոյական եղունգի խարտոց։nailhead գոյական գամի գլուխ, բեւեռաձեւ զարդ։nail set գոյական գամդիր։nailwort գոյական տռփախոտ։nainsook գոյական Հնդիկ շղարշ։naïve գոյական պարզ, պարզամիտ, անպաճոյճ (ֆրանսական, ֆրանսերէնnaïvely մակբայ պարզամտութեամբ, անպաճոյճ։naïveté գոյական պարզամտութիւն։naked ածական մերկ, պարզ, բոպիկ, անզէն, անպաշտպան։naked barley ցորենագարի, սալաթ։naked lady գոյական սապտուկ, սորնջան (բուսաբանականnaked oat անկճեպ վարսակ։naked truth պարզ ճշմարտութիւն։nakedness գոյական մերկութիւն։naker գոյական կիսաբոլորակ թմբուկ մը (արաբերէն, արաբականnalta-jute գոյական մոլոխ։namable ածական անուանելի։namaycush գոյական անուշ ջուրի կարմրախայտ։namaz գոյական նամազ, աղօթք (արաբերէն, արաբականnamby-pamby ածական արուեստակեալ, սեթեւեթ, կեղծ։name
գոյական անուն, համբաւ, ընտանիք, յիշատակ։
ներգործական բայ Անունը տալ, կոչել, անուանել, յիշել, որոշել։

PHRASES
nickname գ. ծաղրանուն։
by the name of անուանեալ, անունով։
by name յանուանէ։
in the name of յանուն, ի դիմաց։
to name the day (կնոջ ամուսնութեան օր) որոշել։ So, soon after, she named the day.nameless ածական անանուն, անծանօթ։namelessly մակբայ անասելիօրէն։Go to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary English-Armenian. Beirut: G. Doniguian & Fils (1981).