Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 86 / 543

Dictionary:
This page contains 35 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԳՆԴԱԿԱՀԱՐԵԼ ներգործական բայ հրացանի բռնել։ԳՆԴԱՍԵՂ գոյական գնծիկ։ԳՆԴԱՑԻՐ գոյական խորտընկէց, արագահարուած հրանօթ։ԳՆԴԸՆԿԷՑ գոյական թնդանօթ, հրետ։ԳՆԵԼ ներգործական բայ ծախու առնել։

PHRASES
ձեռքէ գնել աժան գնել։ԳՆԾԻԿ գոյական
1. գնդասեղ։
2. մետաղաթել վրձին ոսկերիչներու։ԳՆՈՂ գոյական գնորդ, յաճախորդ, սպառող։ԳՆՈՐԴ գոյական Տե՛ս գնող։ԳՆՉՈՒ գոյական բոշայ, վաչկատուն, լորիկ, թափառական։ԳՇԿՈՒՐ գոյական աթար, քակոր, չորցուած թրիք։ԳՈԳ գոյական
1. գիրկ, ծոց։
2. խորշ։
3. (դգալի՝ պարսատիկի՝) թաթ։ԳՈԳԱՁԵՒ ածական փոս, խոր, գոգաւոր։ԳՈԳՆՈՑ գոյական
1. առիգած, ընթանոց։
2. առաջարկ։ԳՈԴԻ գոյական քաջալ, գոնջ, կեղոտ, քոսոտ (գլուխԳՈԶ գոյական մէզ, շեռ, ջրվաթ, ջրհեղ։ԳՈԹԱԿԱՆ ածական միջին դարերու ճարտարապետութիւն եւ գիր։ԳՈԼ գոյական ջեր, շոգ, տապ, տաքութիւն, ջերմութիւն (արեւուԳՈԼՈՐՇԱՆԱԼ չէզոք բայ շոգիանալ, ցնդիլ, անհետանալ։ԳՈԼՈՐՇԻ գոյական շոգի, վերածխութիւն։

PHRASES
խորոված միսի գոլորշի ճենճեր։ԳՈՀ ածական հաճ, հաւան, յօժար, շնորհակալ, երախտապարտ։ԳՈՀԱՆԱԼ չէզոք բայ
1. հաճիլ, հաւանիլ, յօժարիլ, բաւականանալ։
2. շնորհակալ ըլլալ Աստուծմէ։ԳՈՀԱՐ գոյական ակ, պակ, շողակ։

PHRASES
կեղծ գոհար խարմեայ, դրուշայ։ԳՈՀԱՐԱՎԱՃԱՌ գոյական ակնավաճառ։ԳՈՀԱՑՆԵԼ ներգործական բայ
1. հաճեցնել, բաւարարել, լեցնել։
2. հատուցանել։ԳՈՀԱՑՈՒՄ գոյական
1. հաճութիւն։
2. հաւանութիւն։
3. հատուցում, բաւարարութիւն։ԳՈՀԱՑՈՒՑԻՉ ածական հաւանելի, բաւական, բաւարար։ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ գոյական
1. շնորհակալութիւն։
2. Տե՛ս գոհացում։ԳՈՀՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆ գոյական հաճութիւն, հաւանութիւն, յօժարութիւն։ԳՈՂ գոյական
1. աւազակ։
2. քսակահատ։
3. խաբեբայ։ԳՈՂԱԿԻՑ գոյական գողի ընկեր։ԳՈՂԱՑԻԿ ածական գաղտնի, ծածուկ, թաքուն, գաղտագողի։ԳՈՂՆԱԼ ներգործական բայ
1. յափշտակել, խորել, շորթել։
2. խարդախել։

PHRASES
ընկերովի գողնալ զովողիլ։ԳՈՂՈՒՂԻ գոյական գաղտնի ճամբայ։ԳՈՂՏՐ ածական քնքուշ, փափուկ, գորովալից։ԳՈՂՕՆ գոյական գողցուած առարկաներ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).