Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 154 / 543

Dictionary:
This page contains 34 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՈՒՂԹ գոյական
1. գրելու ծրարելու թերթ։
2. նամակ, գրութիւն։ԹՈՒՄԲ գոյական
1. ամբարտակ, պատուար։
2. (գետի մը երկայնքին՝) փուլ, հողակոյտ։
3. (խոչ՝) արգելք։
4. (գետի՝ ձկնոցի՝) ապռօն։ԹՈՒՆԱՒՈՐ ածական
1. ժահրոտ։
2. մաղձոտ, դառն, դառնաթորմի։ԹՈՒՆԱՒՈՐԵԼ ներգործական բայ
1. թոյն կերցնել։
2. ապականել (միտքերը՝ մթնոլորտըԹՈՒՆԴ գոյական թնդիւն, հնչիւն, գանգիւն։

PHRASES
թունդ ելլել թնդալ, շարժիլ. յուզուիլ։ԹՈՒՆԴ ածական
1. բարկ։
2. խիստ (քացախ
3. ծայրայեղ (կուսակցականԹՈՒՆԹՈՒՆԱԼ չէզոք բայ մրմռալ, մրթմրթալ (արջիԹՈՒՇ գոյական այտ, թուրծ։ԹՈՒՈՒՄ գոյական թուարկում, թուելը, համրելը։ԹՈՒՌ գոյական մեծ պատառ։ԹՈՒՐ գոյական
1. նրան, վաղակաւոր, խադ, խարբ։
2. (արօրի՝) հողահերձ, ձեւիչ։ԹՈՒՐ գոյական կկոց, մագոգ, բարաբ (ոստայնանկիԹՈՒՐԻՆՋ գոյական դառն միջուկով նարինջի տեսակ։ԹՈՒՐԻՆՋ գոյական թրնջխոտ, պատրինջ (մեղուներու սիրելիԹՈՒՐԾ գոյական
1. թրծում, թրծուած։
2. Տե՛ս թուշ։ԹՈՒՓ գոյական
1. կարճաբուն ծառիկ։
2. (աւել կապելու՝) կանտորի։

PHRASES
թուփեր թփաստան, մացառ։ԹՈՒՔ գոյական բերանը թաց պահող հիւթ։ԹՈՔ գոյական շնչառութեան գլխաւոր գործարան։ԹՈՔԱԽՏ գոյական ծիւրախտ, հիւծախտ, մաշարական։ԹՈՔԱԽՏԱՒՈՐ ածական
1. հիւծախտաւոր։
2. ուռախտաւոր։ԹՈՔԱՏԱՊ գոյական թոքերու բորբոքում։ԹՈՔՏՈՒՆ գոյական
1. լանջք։
2. կուրծք։ԹՌԻԼ չէզոք բայ
1. (աչքէն՝) սաստիկ կարօտնալ։
2. Տե՛ս թռչիլ։ԹՌԻՉՔ գոյական
1. թեւ։
2. թռչան, սաւառնում։ԹՌՈՒՑԻԿ գոյական
1. (խաղալիկ՝) վիշապակ։
2. թռուցիկ թերթ, թերթիկ։
3. (թեթեւ՝) հարեւանցի։ԹՌՉԻԼ չէզոք բայ
1. սաւառնիլ, սուրալ։
2. ցնդիլ, գոլորշիանալ։ԹՌՉՆԱՃԱՆՃ գոյական մեղրածուծ, տրոքիղոս, ամենափոքր թռչունը։ԹՌՉՈՒՆ գոյական փետրաւոր թեւերով թռչող անասուն։ԹՌՉՏԻԼ չէզոք բայ
1. կարճ թռիչքներ ընել։
2. ոստոստել։ԹՌՑՆԵԼ ներգործական բայ
1. արձակել։
2. փախցնել։
3. գողնալ։

PHRASES
խելքը թռցնել խելագարիլ։ԹՐԵԼ ներգործական բայ թրմել, շաղուել, զանգել (խմոր՝ կաւԹՐԹՆՋՈՒԿ գոյական թթռկիչ, գառնականջ (բանջարԹՐԹՈՒՐ գոյական որդ, սողուն, զեռուն։ԹՐԹՌԱԼ չէզոք բայ կարճ եւ արագ երերալ, դողդղալ։Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).