Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 152 / 543

Dictionary:
This page contains 32 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԹՇՈՒԱՌՈՒԹԻՒՆԹՈԳԱՆԹՈԹՈՇԻԿԹՈԹՈՎԹՈԹՈՎԵԼԹՈԺԻՆՔԹՈԺԻՒՆԹՈԼՈԼԹՈԽՈՐԹՈԽՈՐՆԹՈՀՈՒԲՈՀԹՈՂԵԼԹՈՂՈՒԹԻՒՆԹՈՂՈՒԼԹՈՂՈՒՄԹՈՄՊՈՒԼԻԿԹՈՅԼ
ածական
    1. լոյծ։
    2. կակուղ, մեղմ։
    3. հեղգ, մեղկ, անարի, վատ, անջիղ։
    4. անզօր։
ԹՈՅԼՏՈՒՈՒԹԻՒՆԹՈՅՆԹՈՅՆԹԱՓԹՈՅՐԹՈՆԻՐԹՈՆՁԹՈՇԱԿԹՈՇԱԿԱՒՈՐԹՈՊԱՄԱՀԹՈՊԵԼԹՈՌԹՈՌԱԿՈՒՌԹՈՌՄԻԼԹՈՌՈՊԹՈՎԵԼGo to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).